Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động ngày 11/10/2016, đồng thời tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, ngày 15/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 11845/KH-UBND hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong các doanh nghiệp. Thi đua trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước. Nội dung phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Phong trào thi đua gồm những nội dung sau:

- Thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể; tăng doanh thu, lợi nhuận; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

- Thi đua cải tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tái cấu trúc và định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế trí thức, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay.

- Thi đua xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng và giữ dìn văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh của doanh nhân Việt Nam, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng.

- Thi đua tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và “chữ tín” trong kinh doanh.

- Thi đua đảm bảo an toàn giao thông, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao.

- Thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt ngân sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng quỹ đất đai, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đề nghị của sở, ban, ngành, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Ban Thi đua – Khen thưởng lựa chọn các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu nhất trong Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển” để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc trình cấp trên khen thưởng.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​