Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
TRIỂN KHAI THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
 

Thông tư số 10 của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 06 Chương và 34 Điều.

- Phạm vi điều chỉnh của Thông tư được quy định như sau:

+  Thông tư này quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

+  Thông tư này không áp dụng với các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.

-  Đối tượng áp dụng:

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, địa phương), cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương.

+ Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp tỉnh.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

+ Thông tư này không áp dụng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

-       Tiêu chuẩn áp dụng:

+ Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng.

+ Thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.

-       Cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm:

+ Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ;

+ Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

+ Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học;

+ Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ;

+Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ;

+ Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới;

+ Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

+ Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ;

+ Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

- Trong trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Thông tư này được thay thế, sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản mới được ban hành.

10-2017-TT-BKHCN.pdf10-2017-TT-BKHCN.pdf

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​