Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

​        Ngày 26/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, tiếp tục đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, Quy chế  quy định cụ thể nội dung phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động; phối hợp về phòng ngừa, ứng phó sự cố và khắc phục ô nhiễm môi trường; phối hợp trong ứng phó sự cố môi trường; phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc ban hành Quy chế nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là công tác trao đổi, cung cấp thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra, từ đó kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/4/2018 và thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-KCNĐN ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.                                                            Văn phòng Ban​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​