Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CÓ GÌ MỚI?

​        Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2018, thay thế các Nghị định quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế như: Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015. 

     Nghị định 82/2018/NĐ-CP có kết cấu 07 Chương và 68 Điều, trong  đó bổ sung một Chương để quy định về một số loại hình khu công nghiệp mới so Nghị định số 29/2008/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm các Chương: (i) Chương I. Quy định chung; (ii) Chương II. Quy hoạch, đầu tư, thành lập KCN, KKT; (iii) Chương III. Cơ chế chính sách đối với KCN, KKT; (iv) Chương IV. Một số loại hình KCN; (v) Chương V. Quản lý nhà nước đối với KCN và KKT; (vi) Chương VI. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KKT; (vii) Chương VII. Điều khoản thi hành.

         Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định so với các quy định về quản lý KCN, KKT trước đây: Nghị định hợp nhất hoặc sửa đổi một số thuật ngữ, nội dung mang tính kỹ thuật cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới (Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan) của 22 Điều đã được ban hành tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP. Nghị định thêm một Chương để quy định một số loại hình KCN, bao gồm: KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN - đô thị - dịch vụ; Nghị định không quy định cụ thể các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi cao nhất; không quy định giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.

        So với dự thảo Nghị định trước đó thì Nghị định 82/2018/NĐ-CP có một số​ thay đổi như: Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý không thể hiện nội dung về Ban Quản lý cấp I được phân cấp, ủy quyền toàn diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ về xây dựng, lao động, thương mại, môi trường trong phạm vi ranh giới khu công nghiệp, khu kinh tế; bỏ nội dung trường hợp đơn vị sự nghiệp có thu làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công...

         Nghị định quy định về KCN, KKT không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý các KCN, KKT. Điểm tích cực của Nghị định là có thêm quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT và nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KKT, trong đó quy định rõ “Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN và nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đã có hạ tầng trong KCN được xây dựng và cho thuê các loại hình nhà xưởng, trong đó có nhà xưởng cao tầng trong KCN theo quy định của pháp luật về xây dựng, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và theo quy định của pháp luật khác có liên quan”. Đồng thời cũng quy định trách nhiệm xây dựng, vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhà đầu tư xây phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

       Ngọc Thủy - Văn phòng Ban


​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​