Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ AI?

Hợp đồng lao động được xem như là bản cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Bắt buộc hai bên phải thực hiện đúng như hợp đồng, nếu thực hiện không đúng thì phải chịu trách nhiệm  đền bù hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ hộ gia đình; 

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.​

2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động; 

c) Người đại diện theo pháp luật đối với người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi; 

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động. 

                                         
Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​