Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh theo phụ lục I và II kèm theo. Đồng thời, bãi bỏ Mục 3.8 và 5.4 phụ lục I và Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Các nội dung không được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2018.

(Tải Quyết định 36/2018/QĐ-UBND​ ngày 06/9/2018 tại đây Quyet dinh 36.pdfQuyet dinh 36.pdf)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​