Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁNG 9/2018

Trong tháng 9 năm 2018, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đã tổ chức họp 07 hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 07 dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng vào các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm: KCN Amata, Nhơn Trạch III – giai đoạn 1 và 2, Tân Phú và Định Quán.

Có 07/07 hội đồng thẩm định đã họp với kết quả hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức 02 hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 02 dự án đầu tư vào KCN Nhơn Trạch 6 với kết quả thông qua hồ sơ với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung./.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​