Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2018 (Phần 2)

​          C. Lĩnh vực pháp luật: Doanh nghiệp

          6. Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

          a) Ngày áp dụng: 12/10/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC như sau: “ Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 và được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP”.

          7. Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần

          a) Ngày áp dụng: 15/9/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Thông tư này hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần.

          Theo đó, quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần bao gồm các bước cơ bản sau:

          - Xây dựng phương án tái cơ cấu:

          + Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

          + Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

           - Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu.

           - Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:

          + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp;

          + Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

          c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

          8. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

          a) Ngày áp dụng: 10/10/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp như:

- Sửa quy định về Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

          + Cụm từ chỉ đối tượng ủy quyền từ “người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp” chuyển thành “người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp”;

          + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

          - Sửa quy định về hồ sơ ĐKDN đối với công ty TNHH MTV: Bỏ thành phần bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

          - Sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.

- Sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

          - Bổ sung nội dung hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

          9. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

          a) Ngày áp dụng: 20/10/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm:

          (i) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

          (ii) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

          (iii) Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và vi phạm quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thực phẩm;

          (iv) Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

          Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

          c) Văn bản liên quan: Nghị định này thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

          10. Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

          a) Ngày áp dụng: 26/10/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 10 về giá bán lẻ điện đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà:

          - Trường hợp có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng kí tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng.

          - Trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng và có kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán cấp định mức cứ 04 người được tính là 1 hộ sử dụng để tính định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:

          + 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức;

+ 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức

          - Trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

          D. Lĩnh vực pháp luật: Xây dựng

          11. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

          a) Ngày áp dụng: 15/9/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó Chính phủ đã sửa đổi quy định về điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng. Cụ thể như sau:

          - Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm);

          - Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên với người có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm); từ 3 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (quy định hiện hành là 5 năm).

           Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

          Ngoài ra, Nghị định này còn bãi bỏ một loạt quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý, như: Quy định về đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Quy định về lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh; Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng…

          c) Văn bản liên quan:  Nghị định này sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; bãi bỏ Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị,  Điều 19 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, Điều 27 và Điều 34 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

          12. Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

          a) Ngày áp dụng: 25/9/2018.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng bao gồm: (1) Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục I); (2) Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục II).

      c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng./.

                                Văn phòng Ban

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​