Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2019 (Phần 1)

​          A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

          1. Luật An ninh mạng

          a) Ngày áp dụng: 01/01/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Theo đó, Luật quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng, cụ thể, nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi như: Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục mua chuộc lừa gạt, lôi kéo người chống phá Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử; Thông tin sai sự thật gây hoang mang; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội; Sản xuất, đưa vào sử dụng phần mềm gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet… Bên cạnh đó, hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích  hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi cũng là một hành vi bị nghiêm cấm.

          Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: Thẩm định an ninh mạng; Đánh giá điều kiện an ninh mạng; Kiểm tra an ninh mạng; Giám sát an ninh mạng; Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật; Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật; xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự...

          2. Luật Tố cáo

          a) Ngày áp dụng: 01/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, Luật đã bổ sung quyền rút tố cáo của người tố cáo; bổ sung thêm một số nguyên tắc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể; tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

          Ngoài ra, Luật quy định thêm về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, trong Kiểm toán Nhà nước và trong các cơ quan khác của Nhà nước như tại các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

          c) Văn bản liên quan: Luật này thay thế Luật Tố cáo số 03/2011/QH13.

          3. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

          a) Ngày áp dụng: 15/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, bổ sung quy định các cơ quan không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập khi tuyển dụng công chức tại Điều 4 Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, việc thi tuyển công chức sẽ được thực hiện theo 02 vòng thi:

          - Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

          - Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện bằng hình thức phỏng vấn hoặc thi viết.

          4. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

          a) Ngày áp dụng: 10/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, “Tổ chức hành chính” là tổ chức được giao chức năng tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức và được thành lập theo quy định của pháp luật.

          Nghị định bổ sung nội dung cần thẩm định khi thành lập tổ chức hành chính bao gồm: (1) Việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật; (2) Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính; (3) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức; (4) Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, tên gọi, loại hình tổ chức, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính; (5) Hồ sơ, thủ tục thành lập tổ chức theo quy định; (6) Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với tổ chức hành chính khi được thành lập; (7) Tính khả thi của việc thành lập tổ chức hành chính.

          c) Văn bản liên quan: Nghị định này thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

          5. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

          a) Ngày áp dụng: 06/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Thông tư này hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện, báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; mã số hồ sơ và mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; công cụ chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chức năng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

          Thông tư quy định các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Mẫu sổ theo dõi hồ sơ.

          6. Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

          a) Ngày áp dụng: 01/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dungTheo đó, nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; Điều 4 của Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

          7. Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/1/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai

          a) Ngày áp dụng: 01/01/2019

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:  Nghị định quy định cụ thể các nội dung bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai....

          Theo đó, rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, bao gồm: cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai). Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Nghị định nêu rõ, UBND các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực khác của địa phương để khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai trên địa bàn.

          c) Văn bản liên quan: Nghị định này thay thế Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.​ (Còn tiếp)

                                              Văn phòng Ban


​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​