Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
BÃI BỎ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, quy định:

- Tại Khoản 19, Điều 28. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, quy định: bãi bỏ khoản 45 Điều 3, khoản 5 Điều 41 và Điều 47.

- Tại Khoản 15 Điều 29. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị, quy định: bãi bỏ khoản 16 và khoản 17 Điều 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 16, các điều 17, 56 và 71.

Căn cứ quy định của Luật kể từ ngày 01/01/2019, đã bãi bỏ nội dung cấp giấy phép quy hoạch trong khu công nghiệp. Do vậy, trường hợp chủ đầu tư cần các thông tin quy hoạch KCN để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Ban Quản lý các KCN sẽ căn cứ quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được duyệt của KCN để cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 16 Điều 28 của Luật nêu trên.

(Nguồn: Phòng QL QHXD)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​