Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
NHỮNG THAY ĐỔI KHI DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 đến Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để được xem xét và chấp thuận. Trong đó, doanh nghiệp kê khai đầy đủ, chi tiết số lượng nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm việc đăng ký tuyển mới và đăng ký tiếp tục sử dụng những LĐNN đã được cấp GPLĐ nhưng sẽ hết hạn trong năm tại doanh nghiệp.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

  2. Thông báo giấy phép lao động hết hiệu lực:

Đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực khi: “Chấm dứt hợp đồng lao động; Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động; Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích” thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giy phép lao động.

3. Sửa đổi biểu mẫu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 đã sửa đổi, bổ sung Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Do đó, khi thực hiện thủ tục này, đề nghị Công ty sử dụng mẫu số 5 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  ​Phòng Quản lý Lao động (Diza)

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​