Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
KẾ HOẠCH THU – NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019.

​             Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 1826/KH-UBND về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Theo đó:

- Mức đóng góp bắt buộc đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp) là 2/10.000 trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hằng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mức đóng góp bắt buộc đối với công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55:

+ Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

+ Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

+ Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu, đóng 15.000 đồng/người/năm.

- Thời hạn nộp quỹ:

+ Đối với cá nhân: nộp một lần trước ngày 30/5/2019

+ Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: nộp tối thiểu 50%số phải nộp trước ngày 30/6/2019, số còn lại nộp trước 30/11/2019.

- Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ thực hiện tại Điều 4 và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai Đồng Nai tại Điều 5 Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

- Chi tiết Kế hoạch vui lòng tham khảo tại đây: Ke hoach 1826 - UBND.pdfKe hoach 1826 - UBND.pdf

Phòng Quản lý Doanh nghiệp​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​