Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2019 (Phần 1)

A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

          1. Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

          a) Ngày áp dụng: 06/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN dựa vào các căn cứ sau:

          - Phạm vi giao quyền; đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm pháp lý và đặc điểm kinh tế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

          - Giá giao dịch trên thị trường của một số tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN tương tự có thể so sánh trong nước, trên thế giới và giá trị trong các giao dịch đã thực hiện đối với kết quả của nhiệm vụ KH&CN cần được xác định giá trị (nếu có).

          - Kinh phí đầu tư để tạo ra kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

          - Chính sách, khả năng thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ KH&CN liên quan đến sự phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật.

          2. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/ 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

          a) Ngày áp dụng: 10/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung: Theo đó, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với trường hợp hợp thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể:

          Khi thời hạn thuê nhỏ hơn thời hạn của loại đất được quy định tại Bảng giá đất thì giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB được xác định theo công thức sau: Giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB = Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm  X  thời hạn thuê đất.

          Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ khai LPTB đối với đất cũng yêu cầu phải nộp bản chính, bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

- Bản chính Tờ khai LPTB theo mẫu;

          - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn LPTB (nếu có), trừ trường hợp đã nộp bản chính theo quy định;

          - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhà, đất; giấy tờ hợp pháp về chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

          3. Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

          a) Ngày hiệu lực: 01/4/2019.

          b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:       

          Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) khi giao dịch với đơn vị KBNN mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại (NHTM) có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100 triệu) đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại NHTM nơi đơn vị KBNN mở tài khoản theo quy định.

          Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ quy trình rút tiền mặt tại NHTM, trong đó yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm ghi đầy đủ điều kiện thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến NHTM nơi KBNN mở tài khoản để đề nghị cung cấp tiền mặt. Trên chứng từ rút tiền mặt của KBNN phải ghi đầy đủ các thông tin về người nhận tiền của đơn vị.

          Ngoài ra, đơn vị có trách nhiệm làm thủ tục rút tiền mặt tại ngân hàng ngay trong ngày khi được KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, đồng thời, phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng khi nhận tiền mặt và tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận.

          Trong trường hợp, đơn vị chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày KBNN chuyển chứng từ rút tiền mặt sang NHTM, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN biết để phối hợp xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM. (Còn tiếp)

                                              Văn phòng Ban 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​