Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bản tỉnh Đồng Nai, ngày 09/4/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 3941/KH-UBND về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Kế hoạch này gồm 2 phần: Đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2018 và Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019 các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung hoàn thành gồm có: Thu gom và xử lý chất thải y tế đạt 100%, chất thải nguy hại đạt 99%; chất thải công nghiệp không nguy hại đạt 100%; chất thải sinh hoạt đạt 99% trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không quá 30%; Tỷ lệ các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%, KCN có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động đạt 100%; Giữ độ che phủ cây xanh đạt 56%, ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76%.​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​