Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
HƯỚNG DẪN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI VIỆC CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG MUA BÀN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.


Theo đó, trong trường hợp thành lập mới tổ chức kinh tế hoặc điều chỉnh dự án đang thực hiện và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện mục tiêu mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì cơ quan đăng ký đầu tư ghi nhận mục tiêu này vào Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Việc lấy ý kiến của các Bộ, ngành về điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư. Do đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư quy định về ngành nghề đầu tư có điều kiện, Khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩ vụ của doanh nghiệp và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh này.​ 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​