Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

Title

Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

NoiDung

 
 
 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Khanh

: 10/4/1936

: Từ 4/1995 đến 12/1998

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Võ Văn Một

: 16/4/1953

: Từ 01/1999 đến 02/2000

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Đặng Thị Kim Nguyên

: 15/8/1951

: Từ 03/2000 đến 7/2006

 
 

 

TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Võ Thanh Lập

: 21/3/1955

: Từ 7/2006 đến 3/2015


TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

: Cao Tiến Sỹ

12/9/1974

Từ 4/2015 đến 11/2020

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Phạm Thị Hồng Cúc

: 10/3/1951

: Từ 1995 đến 2006

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Văn Thành

: 17/9/1952

: Từ 2007 đến 2012

 
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

 

 

: Nguyễn Phương Lan

: 01/10/1971

: Từ 2005 đến 2013

 
 
PHÓ TRƯỞNG BAN


Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

: Nguyễn Mạnh Vă​n


: 29/7/1958

: Từ 12/2003 đến 7/2018

 
PHÓ TRƯỞNG BAN


Ngày sinh

Thời gian giữ chức vụ

Mai Văn Nhơn


: 01/3/1960

Từ 9/2013 đến 3/2020​

Attachments

Created at 7/8/2016 8:33 AM by System Account
Last modified at 12/24/2020 4:57 AM by Cao Phan Thanh