Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Danh bạ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

Title

Danh bạ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

NoiDung

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN LẠC

BAN LÃNH ĐẠO

1

Phó Trưởng ban

Phạm Văn Cường​

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 104)

- Di động: 0913.755979

- Email: cuongdizadn@yahoo.com.vn

2

Phó Trưởng ban

Lê Văn Danh

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 107)

- Di động: 0903.903484

- Email: danhlv1962@gmail.com​

3

Phó Trưởng ban

Dương Thị Xuân Nương

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 105)

- Di động: 0903.640727

- Email: nuongdtx@diza.vn

VĂN PHÒNG

1

Chánh Văn phòng

Châu Anh Huy

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 211)

- Di động: 0913.611033

- Email: chauanhhuy@yahoo.com.vn

2

Phó Chánh Văn phòng

Đỗ Doãn Kim

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 213)

- Di động: 0918.444561

- Email: kimdd@diza.vn

3

Phó Chánh Văn phòng

Trần Thị Châu Giang

- Cơ quan: (0251)8824824

- Di động: 0919.262338

- Email: giangttc@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

1

Trưởng phòng

Dương Thị Hạt

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 242)

- Di động: 0986.799055

- Email: hatdt@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Trần Kinh Quốc

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 106)

- Di động: 0918.848748

- Email: kinhquocdiza@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1

Trưởng phòng

Nguyễn Trung Thành

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 251)

- Di động: 0913.833734

- Email: trungthanhdiza@gmail.com

2

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Ngọc Hạnh

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 252)

- Di động: 0946.899775

- Email: hanhttn@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

1

Trưởng phòng

Ngô Thanh Quang

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 261)

- Di động: 0918.981681

- Email: quangnt@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Lê Thị Nguyệt

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 261)

- Di động: 0909.609614

- Email: nguyetlt@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

1

Trưởng phòng

Hoàng Văn Trương

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 224)

- Di động: 0933.980996

- Email: truonghv@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Dương Thị Thu Trang

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 221)

- Di động: 0903.158248

- Email: trangdtt@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Nghĩa

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 231)

- Di động: 0918.164366

- Email: nghiadiza@gmail.com

2

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thành Trung

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 233)

- Di động: 0918.945346

- Email: tvtn0312@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hải Phượng

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 271)

- Di động: 0907.158221

- Email: phuongnh@diza.vn

2

Trưởng Văn phòng

Võ Ngọc Châu

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 272)

- Di động: 0913.850544

- Email: chauvn@diza.vn

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KCN

1

Giám đốc

Nguyễn Thanh Long

- Cơ quan: (0251)8890617

- Di động: 0903.752585

- Email: longnt@diza.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT


1

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Bích Phượng

- Cơ quan: (0251)8899139

- Di động: 0946.899832

- Email: phuongdtb@diza.vn

Attachments

Created at 9/26/2018 3:17 PM by Cao Phan Thanh
Last modified at 1/14/2022 2:43 PM by Hoàng Văn Ngọ