Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Cải cách hành chính

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 4/13/2017 11:22 AM by Cao Phan Thanh
Last modified at 8/17/2020 4:13 PM by Cao Phan Thanh