Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Khen thưởng - Xử phạt

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

14

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 11/30/2017 1:14 PM by Cao Phan Thanh
Last modified at 8/17/2020 4:10 PM by Cao Phan Thanh