Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Title

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Body

Thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2021 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Các đối tượng điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bao gồm Khối doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; Đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:

-  Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

-  Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động.

-  Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí SXKD; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ(R&D), đổi mới sáng tạo, …

-  Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin.

-  Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số liệu phát sinh trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2021 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp chuyển thông tin về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để các doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện.​

Đính kèm file MP3 hỏi đáp về tổng điều tra kinh tế để doanh nghiệp tham khảo tại đây 24022021020120PM_HOIDAPTONGDIEUTRAKINHTE(f).mp324022021020120PM_HOIDAPTONGDIEUTRAKINHTE(f).mp3

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 4/19/2021 3:27 PM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 4/19/2021 3:27 PM by Trần Khắc Ngọc