Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Title

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Body

​​Kính gửi:  Các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai

           Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 7239/UBND-THNC ngày 14/7/2022 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 (ngày 09/11/2022), Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

        - Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật trước cổng và trong khu vực doanh nghiệp.

          - Thời gian thực hiện: Thực hiện trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, 11/2022.

          - Khẩu hiệu tuyên truyền: Các doanh nghiệp chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2022).

  Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 7/29/2022 8:34 AM by Nguyen Thi Loc
Last modified at 7/29/2022 8:34 AM by Nguyen Thi Loc