Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Triển khai Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Title

Triển khai Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Loại tin

Tin tức Khu Công nghiệp

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

 

Ngày 30/9/2014 Bộ Công Thương có văn bản số 9648/BCT-KH về việc hướng dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. Theo đó Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện việc cấp, cấp lại, sủa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào Ô tô, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
        Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí (thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP của Chính phủ sủa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh khí trái với quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đều bị bãi bỏ).
        Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
        Căn cứ văn bản số 5627/BCT-TTTN ngày 23/6/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG/CNG/LNG trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện (quy định tại khoản 1, 2 Điều 44 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP) thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương, không quy định việc ủy quyền cho Ban Quản lý kinh tế cấp đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện này.
        Như vậy, theo các quy định trên việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.
        Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp khu công nghiệp biết, khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan về kinh doanh khí theo quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP nêu trên, liên hệ Sở Công Thương Đồng Nai để được hướng dẫn và thực hiện.

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

372

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/13/2016 9:26 AM by Phan Công Khánh
Last modified at 11/29/2022 10:52 AM by System Account