Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hướng dẫn tạm thời về mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT

Title

Hướng dẫn tạm thời về mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT

Loại tin

Thông tin về lao động

Loại tin:ID

50

Đoạn tin ngắn

Thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tạm thời hướng dẫn về mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT.

Nội dung

Kể từ ngày 01/5/2016, mức lương cơ sở dùng để tính đóng BHXH, BHYT là 1.210.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đối tượng sau:
          1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định.
          2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công do đơn vị sử dụng lao động quyết định: mức tiền lương, tiền công tối đa để tính đóng BHXH, BHYT là 20 lần mức cơ sở tại thời điểm đóng (24.200.000 đồng/tháng).
          3. Người tham gia BHXH tự nguyện: mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn cao nhất bằng 24.200.000 đồng/tháng.
          4. Người chỉ tham gia BHYT:
          - Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng BHYT (người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp…)
          - Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT (người nghèo, người có công, trẻ em dưới 06 tuổi…)
          - Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT (học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình cận nghèo…)
          - Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.
          Lưu ý: Đối với nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT và nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình đã đóng BHYT định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần và số tiền đóng BHYT được xác định theo mức đóng BHYT và mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng, mức lương cơ sở thì không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng BHYT.
          Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiêp thực hiện theo hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.
 
 
Phòng Lao động (Diza)
 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

163

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/14/2016 10:18 AM by Huynh Hoai Phuong
Last modified at 9/30/2020 5:21 AM by System Account