Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Title

Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Loại tin

Tin tức Khu Công nghiệp

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

Ngày 07/7/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có Quyết định số 1055/QĐ-STNMT về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch vệ môi trường môi trường của các dự án đầu tư trong 29 KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (không bao gồm KCN Ông Kèo và KCN Nhơn Trạch VI).

 

Theo đó, kể từ ngày 07/07/2016, các dự án đầu tư vào 29 KCN trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường theo Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Đồng Nai để được xem xét, giải quyết.

(Đính kèm Quyết định)​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

348

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/15/2016 9:49 AM by Nguyen QuangPhuc
Last modified at 10/21/2022 7:41 AM by System Account