Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 1)

Title

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 7/2016 (Phần 1)

Loại tin

Thông tin khác

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

1.     Bộ luật Tố tụng dân sự

a)    Ngày áp dụng: 01/7/2016.

Trừ các quy định sau đây của Bộ luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017:

+ Quy định liên quan đến việc Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 4, các Điều 43, 44 và 45 của Bộ luật này;

+ Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này;

+ Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ.

b)    Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:  

Một số điểm mới nổi bật như sau:

- Liên quan những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 30), bổ sung tranh chấp sau:

+ Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

+ Tranh chấp công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần.

- Liên quan những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 31), bổ sung các yêu cầu sau:

+ Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

+ Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.

- Liên quan những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 32), quy định lại tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động như sau:

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

+ Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động.

+ Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Bổ sung các tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm:

+ Tranh chấp về học nghề, tập nghề.

+ Tranh chấp về cho thuê lại lao động.

+ Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn.

+ Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

- Liên quan những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 33), bổ sung các yêu cầu sau:

+ Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

+ Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

c) Văn bản liên quan:

          Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2016.

2.     Luật Điều ước quốc tế năm 2016

a) Ngày áp dụng: 01/7/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:  

Thứ tự áp dụng khi văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có quy định khác nhau:

+ Hiến pháp;

+ Điều ước quốc tế;

+ Văn bản quy phạm pháp luật khác.

Luật Điều ước quốc tế năm 2016 bổ sung một chương về trình tự, thủ tục rút gọn áp dụng cho việc đàm phán, ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn một số loại điều ước quốc tế. Trong đó, Luật quy định hai hình thức rút gọn, bao gồm rút gọn về quy trình (cho phép trình đồng thời việc đàm phán và việc ký điều ước quốc tế) và rút gọn về thời hạn, hồ sơ. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục rút gọn sẽ không được áp dụng đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn, quyết định gia nhập của Quốc hội, do đây là những loại điều ước quốc tế quan trọng đòi hỏi phải thực hiện theo quy trình, thủ tục hết sức chặt chẽ.

c) Văn bản liên quan:  Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Luật điều ước quốc tế 2016 có hiệu lực thi hành.

3. Luật An toàn thông tin mạng

a) Ngày áp dụng: 01/7/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:  

- Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoạt động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân khác.

+ Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.

+ Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

- Quy định rõ 06 trường hợp bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng.

          4. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Ngày áp dụng: 01/7/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Nghị định này quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, trừ văn bn quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật; dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu s, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Văn bản liên quan: Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

B.   Lĩnh vực pháp luật: Xây dựng

5. Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định  Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

a) Ngày áp dụng: 15/5/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Thông tư này áp dụng đối với Các tổ chức, các nhân có công trình xây dựng, gói thầu xây dựng đăng ký tham dự xét thưởng; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư hướng dẫn chi tiết điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng ký, xét tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng bao gồm: Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao; Giải thưởng Gói thầu công trình xây dựng chất lượng cao.

c) Văn bản liên quan:

Thông tư này thay thế những nội dung quy định về giải thưởng công trình Thông tư 12/2013/TT-BXD ngày 29/7/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định tổ chức Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 02/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

118

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/15/2016 3:19 PM by Huynh Thi Phuong Trang
Last modified at 11/26/2022 1:21 PM by System Account