Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Title

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Loại tin

Triển khai văn bản pháp luật mới

Loại tin:ID

44

Đoạn tin ngắn

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Nội dung

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và chức danh nhà nước.

 Nghị định này không điều chỉnh đối với: Quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được đăng ký, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
 Nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP:
 -Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.
 - Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục về con dấu.
 - Việc đăng ký, quản lý con dấu và cho phép sử dụng con dấu phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
 - Con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu màu đỏ.
 Ngoài ra, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định điều kiện sử dụng con dấu như sau:
 - Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
 - Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 - Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi.
 - Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 Trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi,dấu thu nhỏ, dấu xi), thực hiện theo quy định sau đây:
 a) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;
 b) Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi;
 c) Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.
 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; thay thế Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
 

 Tham khảo thêm Nghị định số 99/2016/NĐ-CP​ 99.signed (1).pdf99.signed (1).pdf

 

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

559

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 7/25/2016 2:23 PM by Huynh Thi Phuong Trang
Last modified at 10/26/2022 2:01 AM by System Account