Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 1)

Title

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 8/2016 (Phần 1)

Loại tin

Triển khai văn bản pháp luật mới

Loại tin:ID

44

Đoạn tin ngắn

 

Nội dung

A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

          1. Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

a)    Ngày áp dụng: 01/8/2016.

b)    Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Việc tính lương, phụ cấp sẽ dựa trên mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01/5/2016.

Đối với cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ sẽ được thực hiện như sau:

Nếu tổng tiền lương và các khoản phụ cấp lương tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tiền lương và các khoản phụ cấp lương cộng với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4/2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN và các loại phụ cấp lương.

c) Văn bản liên quan: Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

B.   Lĩnh vực pháp luật: Lao động

2. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

a) Ngày áp dụng: 01/8/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Không áp dụng đối với đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH thêm mới một số nhóm công việc sau: Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên; Các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa; Các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz; Chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền.

c) Văn bản liên quan: Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

a) Ngày áp dụng: 01/8/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Thông tư liên tịch này hướng dẫn quy trình, thủ tục, mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nội dung, mức hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước quy định tại Điều 10 và Điều 12 của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

Áp dụng đối với các đối tượng:

- Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc các đối tượng sau: (a) Người dân tộc thiểu số; (b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật; (c) Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; (d) Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này.​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

122

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/3/2016 11:02 AM by Huynh Thi Phuong Trang
Last modified at 9/30/2020 12:18 AM by System Account