Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: TRIỂN KHAI THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Title

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

Loại tin

Tin tức khác

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Ngày 30/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung

 

 
Thông tư số 09 gồm 5 Chương và 32 Điều quy định về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Đối tượng áp dụng được đề cập tại Thông tư này bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật đầu tư; Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
-  Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các cấp, các ngành.
- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định pháp luật về quản lý tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
- Bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo các quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo Mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.
- Phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc Điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.
- Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư.
- Tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
- Đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật.
- Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá.
- Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh.
- Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình theo dõi, kiểm tra và đánh giá.
- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Nhà đầu tư;
- Tình hình thực hiện dự án đầu tư; khai thác, vận hành dự án;
- Tình hình thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản của các dự án đầu tư;
- Phản hồi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền;
- Theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Nhà đầu tư;
- Báo cáo và đề xuất các phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, các vấn đề vượt quá thẩm quyền.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Đính kèm Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT.

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

333

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/25/2016 2:04 PM by Trần Khắc Ngọc
Last modified at 11/4/2022 3:10 AM by System Account