Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Title

Ban hành quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo,  bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Loại tin

Tin tức Khu Công nghiệp

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP về quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư: + Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc sau đại học. + Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo; + Có cơ sở vật chất đủ cho học viên và có địa điểm để học viên thực hành về quản lý vận hành nhà chung cư; + Có ít nhất 40% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy; + Được Bộ Xây dựng hoặc các cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản: + Là tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học hoặc sau đại học; + Có cơ sở vật chất đủ cho các học viên và có địa điểm thực hành; + Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình; + Có ít nhất 30% số giảng viên trong biên chế trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy. Nghị định 79/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. (nội dung chi tiết Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 tải trên hệ thống web của UBND tỉnh Đồng Nai) Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng

Nội dung

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

210

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/26/2016 2:46 PM by Nguyễn Thị Thúy
Last modified at 6/14/2022 7:04 PM by System Account