Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 9/2016 (Phần 1)

Title

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 9/2016 (Phần 1)

Loại tin

Thông tin khác

Loại tin:ID

77

Đoạn tin ngắn

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT Phục vụ Ngày Pháp luật tháng 9/2016 (Phần 1)

Nội dung

A.   Lĩnh vực pháp luật: Hành chính

          1. Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

a)    Ngày áp dụng: 15/8/2016.

b)    Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Thông tư này hưng dẫn về thẩm quyền, đối tượng và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP và Nghị định 94/2015/NĐ-CP; cấp công hàm đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Thời hạn của hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp cho đối tượng hỏng hoặc mt hộ chiếu khi đi công tác ngn hạn ở nước ngoài có giá trị 01 năm.

Người đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp 01 bộ hồ sơ gồm: (1) Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 01 năm (theo quy định cũ “hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 06 tháng”); (2) 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

          2. Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

a)    Ngày áp dụng: 10/9/2016.

b)    Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Thông tư này quy định về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật:

+ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật Trung ương) thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

+ Báo cáo viên pháp luật của cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật tỉnh) thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công nhận báo cáo viên pháp luật.

+ Báo cáo viên pháp luật của cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật huyện) thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi công nhận báo cáo viên pháp luật.

+ Tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

- Số lượng báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức do Thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức quyết định bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Văn bản liên quan: Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12 /2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

3. Quyết định số 03/QĐ-KTNN ngày 28/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

a)    Ngày áp dụng: 11/9/2016.

b)    Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

 Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Kiểm toán nhà nước; quy định xử lý các trường hợp kiến nghị về báo cáo kiểm toán; xử lý theo pháp luật các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán nhà nước.

Quy định này không điều chỉnh đối với: (a) Khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Luật Kiểm toán nhà nước; (b) Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong cơ quan Kiểm toán nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Kiểm toán nhà nước.

B.   Lĩnh vực pháp luật: Lao động

4. Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP.

a) Ngày áp dụng: 01/9/2016.

b) Phạm vi điều chỉnh/ Nội dung:

Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, thị trấn bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 được tăng thêm 8%.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

148

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 9/5/2016 10:42 AM by Huynh Thi Phuong Trang
Last modified at 9/13/2021 4:25 PM by System Account