Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Triển khai Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Title

Triển khai Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Loại tin

An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

Ngày 29/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều Nghị định số 187/2013/NÐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

 

 

 

Nội dung

Ngày 29/10/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều Nghị định số 187/2013/NÐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

 

 

 

 Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này như sau:

- Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại phụ lục số 1 kèm theo;
- Quy định nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học;
- Quy định hoạt động gia công, tái chế, sử dụng công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài theo Ðiều 36 Nghị định 187/2013/NÐ-CP ngày 20/11/2013.
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu liên quan đến sản phẩm công nghệ thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động này.
Thông tư này có hiệu lực kể từ 15/12/2015 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Ðính kèm Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT và các phụ lục.TT31_2015_BTTTT.pdfTT31_2015_BTTTT.pdf
 

 

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

103

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/8/2015 10:40 PM by System Account
Last modified at 7/6/2020 7:17 AM by System Account