Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương

Title

Lĩnh vực Lao đông - Tiền lương

url

/Pages/vanban_lvbh.aspx?lvbh=5

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

8

PKey

Văn bản pháp luật

PKey:ID

14

MoTabMoi

No

MobiMenu

No

Attachments

Created at 6/29/2016 4:05 PM by System Account
Last modified at 8/22/2016 10:18 AM by System Account