Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Danh sách văn bản pháp luật

Title

Danh sách văn bản pháp luật

url

/Pages/vanban_lvbh.aspx?lvbh=12

Level

Level 3

Display

Yes

ThuTu

1

PKey

Văn bản pháp luật, chủ trương chính sách lấy ý kiến góp ý

PKey:ID

139

MoTabMoi

No

MobiMenu

No

Attachments

Created at 12/1/2017 3:24 PM by Cao Phan Thanh
Last modified at 12/1/2017 3:25 PM by Cao Phan Thanh