Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Tỉnh ủy - UBND tỉnh

Title

Tỉnh ủy - UBND tỉnh

url

/Pages/vanban_lvbh.aspx?lvbh=15

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

2

PKey

Văn bản hướng dẫn - chỉ đạo

PKey:ID

143

MoTabMoi

No

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 1/16/2019 11:00 AM by Cao Phan Thanh
Last modified at 1/16/2019 11:13 AM by Cao Phan Thanh