Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Danh bạ Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

STT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN LIÊN LẠC

BAN LÃNH ĐẠO

1

Phó Trưởng ban

Phạm Văn Cường​

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 104)

- Di động: 0913.755979

- Email: cuongdizadn@yahoo.com.vn

2

Phó Trưởng ban

Lê Văn Danh

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 107)

- Di động: 0903.903484

- Email: danhlv1962@gmail.com​

3

Phó Trưởng ban

Dương Thị Xuân Nương

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 105)

- Di động: 0903.640727

- Email: nuongdtx@diza.vn

VĂN PHÒNG

1

Chánh Văn phòng

Châu Anh Huy

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 211)

- Di động: 0913.611033

- Email: chauanhhuy@yahoo.com.vn

2

Phó Chánh Văn phòng

Đỗ Doãn Kim

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 213)

- Di động: 0918.444561

- Email: kimdd@diza.vn

3

Phó Chánh Văn phòng

Trần Thị Châu Giang

- Cơ quan: (0251)8824824

- Di động: 0919.262338

- Email: giangttc@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

1

Trưởng phòng

Dương Thị Hạt

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 242)

- Di động: 0986.799055

- Email: hatdt@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Trần Kinh Quốc

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 106)

- Di động: 0918.848748

- Email: kinhquocdiza@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1

Trưởng phòng

Nguyễn Trung Thành

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 251)

- Di động: 0913.833734

- Email: trungthanhdiza@gmail.com

2

Phó Trưởng phòng

Trần Thị Ngọc Hạnh

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 252)

- Di động: 0946.899775

- Email: hanhttn@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

1

Trưởng phòng

Ngô Thanh Quang

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 261)

- Di động: 0918.981681

- Email: quangnt@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Lê Thị Nguyệt

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 261)

- Di động: 0909.609614

- Email: nguyetlt@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

1

Trưởng phòng

Hoàng Văn Trương

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 224)

- Di động: 0933.980996

- Email: truonghv@diza.vn

2

Phó Trưởng phòng

Dương Thị Thu Trang

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 221)

- Di động: 0903.158248

- Email: trangdtt@diza.vn

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Nghĩa

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 231)

- Di động: 0918.164366

- Email: nghiadiza@gmail.com

2

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thành Trung

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 233)

- Di động: 0918.945346

- Email: tvtn0312@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1

Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hải Phượng

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 271)

- Di động: 0907.158221

- Email: phuongnh@diza.vn

2

Trưởng Văn phòng

Võ Ngọc Châu

- Cơ quan: (0251)3892378 (Ext: 272)

- Di động: 0913.850544

- Email: chauvn@diza.vn

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KCN

1

Giám đốc

Nguyễn Thanh Long

- Cơ quan: (0251)8890617

- Di động: 0903.752585

- Email: longnt@diza.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT


1

Phó Giám đốc

Đỗ Thị Bích Phượng

- Cơ quan: (0251)8899139

- Di động: 0946.899832

- Email: phuongdtb@diza.vn

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai