Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - HỎI ĐÁP
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 10/05/2018 10:46

​Trả lương thời gian người lao động tham gia tập huấn quân nhân dự bị

TRẢ LỜI
 

Khoản 2, Điều 100 - Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Như vậy, khi người lao động tham gia huấn luyện quân nhân dự bị trong thời gian 01 tháng, thì sẽ được tạm ứng tiền lương trong thời gian này và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng khi trở lại làm việc.​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/05/2018 13:51

​Thời giờ trực đêm của nhân viên văn phòng

TRẢ LỜI
 

1. Phương án kiêm nhiệm nhiệm vụ và đổi ca làm việc:

Tại Điều 104 - Bộ luật Lao động quy định: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Đồng thời, tại Khoản 1, Điều 106 - Bộ luật Lao động quy định: Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, thời gian nhân viên văn phòng trực đêm, ngoài thời gian làm việc bình thường là thời gian làm thêm của người lao động. Trong trường hợp này, Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện: Được sự đồng ý của người lao động; Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Người lao động làm thêm giờ trong trường hợp trên sẽ được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động. Lưu ý Công ty chỉ được bố trí người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng.

Ngoài ra, nếu thay đổi thời giờ làm việc của người lao động, đề nghị Công ty sửa đổi và đăng ký lại Nội quy lao động với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo đúng quy định.

2. Phương án thành lập lực lượng tự vệ hoặc hợp đồng dân sự cho việc trực đêm:

- Thành lập lực lượng tự vệ: đề nghị Công ty liên hệ với Ban chỉ huy Quân sự huyện để được hướng dẫn và thực hiện theo đúng quy định.

- Hợp đồng dân sự cho việc trực đêm: trong trường hợp này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác định loại hợp đồng dân sự nào là cho phù hợp. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự, thì các quy định liên quan của pháp luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương,…của người lao động cũng cần được thực hiện.

Do đó, Ban Quản lý đề nghị Công ty nghiên cứu và cân nhắc các phương án thực hiện để lựa chọn phương án tối ưu phù hợp với tình hình của doanh nghiệp​

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/05/2018 13:49

​Bố trí ngày nghỉ hàng năm

TRẢ LỜI

1. Tại Khoản 1, Điều 111 - Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Về công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, Công ty có thể tham khảo tại các Danh mục theo Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995; số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996; số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996; số 190/1999/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/1999; số 1580/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000; số 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003; Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Như vậy, căn cứ theo quy định trên, Công ty rà soát lại các chức danh công việc theo Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để bố trí ngày phép năm và các chế độ liên quan phù hợp quy định cho người lao động.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 07/05/2018 13:48

​Đào tạo nghề cho người lao động

TRẢ LỜI

Tại Điều 61 - Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, Công ty có thể tiến hành tuyển người lao động để đào tạo nghề theo đặc thù vị trí công việc tại các bộ phận của Công ty. Các quy định pháp luật liên quan đến đào tạo nghề cho người lao động, Công ty nghiên cứu thực hiện bao gồm: Chương IV- Bộ luật Lao động 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Ngoài ra, nhằm tăng cường việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, Công ty có thể áp dụng việc liên kết với các cơ sở đào tạo nghề để tiến hành việc đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp (theo đặc thù công việc, cử chuyên gia đào tạo hoặc cho học sinh, sinh viên thực tập,…), sau đó tuyển người được đào tạo này làm việc tại doanh nghiệp.

Trân trọng./.
CÂU HỎI
Ngày hỏi: 18/04/2018 13:56

​Hiệu lực của Nội quy lao động

TRẢ LỜI
 

Bộ luật Lao động 2012 được ban hành ngày 18/6/2012 đã có nhiều quy định thay đổi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn lao động, vệ sinh lao động,… đặc biệt là những quy định mới về hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất.

Đồng thời, tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

          Như vậy, các nội dung liên quan trong Nội quy lao động Công ty đã xây dựng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2002 đã không còn phù hợp. Do đó, Ban Quản lý đề nghị Công ty tiến hành điều chỉnh và đăng ký lại theo quy định của Bộ luật lao động 2012.​

Trân trọng./.

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​