Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​         Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. chương trình triển khai trên địa bàn, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định; các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt sâu nội dung tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, các chủ thể tham gia đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của Chương trình, đến nay toàn tỉnh hiện có 112 loại sản phẩm tham gia Chương trình, quy mô sản xuất của các chủ thể đa dạng, công tác triển khai thực hiện Chương trình đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn chậm, chất lượng sản phẩm OCOP, giá trị gia tăng chưa cao, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm còn hạn chế, chuỗi liên kết gắn sản phẩm với tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế biến sâu phát triển chưa nhiều, chưa quảng bá được thương hiệu sản phẩm của chương trình đến người tiêu dùng biết, cũng như việc phổ biến chính sách của Chương trình đến chủ thể tham gia chương trình chưa thật kịp thời, hiệu quả.

Do đó, để Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được thực hiện thắng lợi và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt việc quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình mỗi xã hội một sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm khuyến khích tham gia chương trình. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh thường xuyên giới thiệu các sản phẩm của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân, người tiêu dùng biết đến các sản phẩm của Chương trình. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình trên địa bàn phụ trách, chú ý đến các sản phẩm có lợi thế, nhu cầu thị trường lớn, tổ chức liên kết, liên doanh giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​