Thứ bảy, ngày 4/6/2016
QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định  số 27/2021/QĐ-UBND về B​an hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Quyết định quy một số nội dung:

- Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (gọi chung là cụm công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến cụm công nghiệp chưa quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Đối tượng áp dụng:

+ Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghiệp: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

+ Đơn vị sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp: Các tổ chức, cá nhân vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp hoặc di dời vào cụm công nghiệp.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý cụm công nghiệp.

 - Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp:

+ Sở Công Thương chủ trì xây dựng, hoàn thành phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo UBND tỉnh lấy ý kiến thỏa thuận Bộ Công Thương, làm cơ sở tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

+ Các Sở, Ngành liên quan và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp:

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đối với trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi nội dung quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Trên cơ sở nội dung điều chỉnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành thẩm định nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật về quản lý phát triển cụm công nghiệp, pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan…

 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND QD 27 (UBND tinh DN).signed.pdf  

Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai