Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3892378 - 0918535758
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

T​iếp theo Công văn số 345/BHXH-QLT ngày 23/3/2020, Công văn số 467/BHXH-QLT ngày 15/4/2020 và Công văn số 561/BHXH-QLT ngày 12/5/2020,  Ngày 11/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có văn bản số 978/BHXH-QLT hướng dẫn việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đó:

1.     Đối tượng, điều kiện và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nay đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 345/BHXH-QLT, Công văn số 467/BHXH-QLT và Công văn số 561/BHXH-QLT, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

2. Hồ sơ, thủ tục:

Đơn vị đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định thực hiện lập hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 561/BHXH-QLT ngày 12/05/2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai (phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

  Phòng Quản lý Lao độn​g (Diza)​

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Cao Tiến Sỹ - Trưởng ban
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai