Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(0251)3993221
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021
    Căn cứ Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 ca Chính ph v nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quc gia năm 2021; Thực hin Kế hoch s 958/KH-UBND ngày 26/01/2021 ca UBND tnh v vic trin khai thc hin Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 ca Chính ph, Ban Qun lý các Khu công nghip (Ban Qun lý) đã xây dng Kế hoch hành động năm 2021 để trin khai Ngh quyết s 02/NQ-CP.

 

     Kế hoch được đưa ra nhằm tp trung đẩy mnh ci cách hành chính, đầu tư phát trin mnh đồng b kết cu h tng KCN, các dch v trong KCN, thu hút d án công ngh cao, công ngh h tr, xúc tiến đầu tư… Với tình hình din biến phc tp ca dch COVID – 19 hiện nay, Ban Qun lý đã và đang trin khai nhanh chóng các chính sách h tr ca Trung ương, đồng thi nm bt hot động sn xut kinh doanh ca các doanh nghip, t đó xây dng các gii pháp h tr nhm to điều kin cho doanh nghip hot động trong điều kin b nh hưởng bi dch Covid-19.

      Một s ni dung chính trin khai như sau:

    - Đẩy mnh công tác ci cách hành chính. To môi trường đầu tư thuận li, phát huy cơ chế mt ca và mt ca liên thông, nâng cao cht lượng phc v hành chính công tt nht cho các nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các KCN Đng Nai.

      - Tiếp tc chú trng h tr người dân, doanh nghip phc hi sn xut kinh doanh, khc phc các tác động tiêu cc ca dch bnh Covid-19.

      - Tập trung khc phc nhng hn chế, vướng mc trong công tác phi hp gia Ban Qun lý và các cơ quan, đơn v trong tnh theo hướng: Xác định rõ cơ quan, đơn v đầu mi ch trì; Phân đnh minh bch, c th quyn và trách nhim ca cơ quan đơn vị đầu mi và các cơ quan, đơn vị phi hp. Đồng thi chú trng gii quyết các bt cp do quy định chưa cụ th, chng chéo, mâu thun v qun lý nhà nưc trong lĩnh vực đầu tư, xây dng và tài nguyên, môi trường; Thc hin tích hp các văn bản quy phm pháp lut để đảm bo tính thng nht, đồng b, minh bch, d tra cu, d hiu và d tiếp cn ca h thng pháp lut.

        - Hướng dn doanh nghip thc hin đúng các quy định ca Lut Doanh nghip, Lut Đầu tư khi đầu tư vào các khu công nghip.

      - Tập trung đơn giản hóa các th tc hành chính, rút ngn thi gian cp quyết định ch trương đầu tư, cấp giy chng nhn đăng ký đầu tư, các th tc thc hin d án đầu tư, giải quyết ưu đãi, h tr đầu tư vào các khu công nghip. Phi hp cht ch vi S Kế hoch và Đầu tư và các đơn v liên quan trong vic gii quyết các th tc đầu tư của doanh nghip đầu tư vào khu công nghip được thun li nht.

      - Duy trì thường xuyên vic đối thoi, kp thi h tr gii quyết khó khăn vướng mc ca doanh nghip trong quá trình hot động.

       - Tăng cường qun lý các doanh nghip đầu tư phát trin h tng khu công nghip, xây dng h tng đồng b, đảm bo tiến độ, cung ng tt nht các dch v phc v khu công nghip và công nhân.

     - Đẩy mnh các hot động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút đầu tư đúng định hướng ưu tiên ca tnh.

     - Chủ động nm tình hình hot động sn xut kinh doanh ca các doanh nghip trong khu công nghip để h tr kp thi, trong đó tp trung vào các doanh nghip sn xut các trang thiết b y tế, hóa sinh và các trang thiết b phòng chng dch và các doanh nghip chu nh hưởng nhiu t dch Covid-19.


     Đối vi tng ni dung, Ban Qun lý đã đưa ra các gii pháp phù hp để trin khai thc hin hiu qu Ngh quyết s 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 ca Chính ph.

 

        - VĂN PHÒNG -

 

 ​

 

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai