• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

THÔNG TIN CÁC BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

ö Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Phạm Hùng Minh 

08/06/1986

Thạc sỹ Chính trị học

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Trung cấp

(0251) 3892378 Ext: 211

​0919940150

minhph.duk@dongnai.gov.vn


 54fd0b046c84b4daed95.jpg


 

ö Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Doãn Kim

22/05/1971

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 212

0918.444561

kimdd@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Thị Châu Giang

06/09/1972

Cử nhân Kinh tế;

Cử nhân Ngoại ngữ.

Cao cấp

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 214

0919.262338

giangtran@dongnai.gov.vn

 

ö Chức năng

Văn phòng là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có các chức năng sau:

a) Giúp việc cho Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các công việc hằng ngày cho Ban Quản lý; thu chi theo chế độ.

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác pháp chế, thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phục vụ, đảm bảo các hoạt động hành chính của Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc; xây dựng chương trình, lịch công tác của Ban Quản lý; triển khai các hoạt động chung của Ban Quản lý; chuẩn bị cho các buổi làm việc, họp, tiếp khách; ghi biên bản các hội nghị.

b) Quản lý, lưu trữ toàn bộ công văn đi và đến của Ban Quản lý; quản lý và sử dụng các con dấu, cấp giấy giới thiệu, phát hành công văn, các giấy phép và các chứng thư hành chính.

c) Theo dõi và thực hiện các báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm và 05 năm; báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.

d) Tham mưu công tác cải cách hành chính của cơ quan. Trực tiếp quản lý Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đầu mối thực hiện cơ chế phối hợp “một cửa liên thông”, thủ tục ISO, tham mưu ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, theo dõi thực hiện nội quy cơ quan; tổng hợp công tác thi đua khen thưởng; quản lý hệ thống website, mạng nội bộ; xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về KCN thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý.

e) Đầu mối theo dõi và tổng hợp công tác xây dựng pháp luật, công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến và giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường nhà nước.

g) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan.

h) Theo dõi chung tình hình an ninh trật tự trong các KCN; các vấn đề có liên quan đăng tải trên các phương tiện truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan tổ chức giao ban định kỳ với các doanh nghiệp.

i) Thực hiện công tác mua sắm, quản lý điều hành các phương tiện, vật tư và tài sản khác phục vụ các hoạt động của Ban Quản lý.

k) Lập dự toán, quyết toán kinh phí, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chi tiêu đúng chế độ tài chính; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí.

l) Quản lý hồ sơ lý lịch công chức, viên chức của Ban Quản lý; theo dõi và thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

m) Theo dõi tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

n) Được Lãnh đạo Ban ủy quyền làm người phát ngôn của Ban Quản lý trong một số trường hợp cụ thể.

o) Bảo vệ tài sản, an ninh trật tự chung của Ban Quản lý và một số công việc tạp vụ khác.

 

2. Phòng Quản lý Đầu tư

' (0251) 3892378 Ext: 241 - 245

Email: pqldt.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 - Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Dương Thị Hạt

01/04/1971​

Cử nhân Luật

Cao cấp

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 241

0986.799055

hatdt@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Kinh Quốc

03/3/1984

Cử nhân Luật

Cao cấp​

IELTS 6.5 

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 245

0918.848748

quoctk@dongnai.gov.vn

quoctk@diza.vn

kinhquocdiza@gmail.com​

 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Đầu tư là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, giúp việc cho Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư trong các KCN.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Đầu tư  và Thương mại quốc tế được nêu tại Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư.

c) Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND tỉnh.

d) Đầu mối phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một cửa liên thông trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong KCN.

e) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

g) Làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp về chế độ, chính sách đầu tư; nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Ban các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình đầu tư vào KCN.

h) Thực hiện cung cấp thông tin về pháp luật đầu tư; cung cấp thông tin về các KCN, các công ty phát triển hạ tầng KCN để vận động các nhà đầu tư đầu tư vào KCN.

i) Tham mưu công tác tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy định quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

k) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong KCN về lĩnh vực đầu tư; đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN tới Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

l) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin của các doanh nghiệp trong KCN.

 

3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp

' (0251) 3892378 Ext: 251 - 255

Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Trung Thành

06/12/1975

Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế


Cao cấp

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 253

0913.833734


trungthanhdiza@gmail.com

 961e8aa7c6f11faf46e0.jpg

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Thị Ngọc Hạnh

07/04/1973

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 252

0946.899775

hanhttn@dongnai.gov.vn


 nguyen ngoc hanh.jpgö Chức năng

Phòng Quản lý Doanh nghiệp là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong công tác hậu kiểm, xuất - nhập khẩu và theo dõi quá trình triển khai hoạt động của các dự án trong các KCN.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khí hóa lỏng và Lưu thông hàng hóa được nêu tại Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý. Cấp các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan của doanh nghiệp trong KCN; theo dõi kiểm tra các doanh nghiệp về tình hình sử dụng các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

b) Theo dõi, tiếp nhận, xử lý các trường hợp tạm ngừng hoặc ngừng sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong KCN; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp đối với các dự án theo quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, theo dõi tình hình thuê và cho thuê nhà xưởng trong KCN; theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN.

d) Tổng hợp báo cáo về tình hình sử dụng các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định; tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đánh giá tình hình triển khai và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư trong KCN, tình hình thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

e) Là đầu mối tổ chức kiểm tra doanh nghiệp trong KCN và phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp trong KCN.

g) Là đầu mối theo dõi việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại KCN về hoạt động sản xuất, kinh doanh và kiến nghị UBND tỉnh, các cơ quan trung ương giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

h) Tham gia cùng các sở, ngành triển khai dịch vụ hỗ trợ hoạt động KCN.

i) Tham gia, phối hợp tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KCN.

k) Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính trên địa bàn các khu công nghiệp.

 

4. Phòng Quản lý Lao động

' (0251) 3892378 Ext: 261 - 265

Email: pqlld.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Ngô Thanh Quang

02/05/1972

Cử nhân Luật;

Cử nhân Kinh tế chính trị.

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 261

0918.981681

quangnt@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Lê Thị Nguyệt

22/12/1979

Thạc sỹ Luật

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 262

0909.609614

nguyetlt@dongnai.gov.vn


 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Lao động là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, tham mưu Lãnh đạo Ban quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp KCN trong phạm vi quản lý hoặc ủy quyền; nghiên cứu, tổ chức thực hiện và kiểm tra các chế độ về lao động trong các KCN; giúp Lãnh đạo Ban phối hợp chỉ đạo công tác đào tạo lao động theo yêu cầu.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của KCN trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Báo cáo và đánh giá yêu cầu của doanh nghiệp đối với đào tạo, thu hút và sử dụng lao động trong năm; đề xuất kế hoạch giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động sắp tới.

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thực hiện các quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội, bồi thường tai nạn lao động (nếu có).

d) Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và xử lý hồ sơ các lĩnh vực: Lao động -Việc làm, Lao động – Tiền lương được nêu tại Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý, bao gồm các thủ tục: Cấp, cấp lại Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động; Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

e) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN.

g) Xem xét chấp thuận cho chuyên gia nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp KCN vượt tỷ lệ quy định.

h) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN.

k) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN.

l) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN.

m) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

n) Định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất, tổng hợp số liệu, thực hiện các báo cáo về tình hình tai nạn lao động, tình hình quản lý sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp KCN.

 

5. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

' (0251) 3892378 Ext: 221 - 226

Email: pqlqhxd.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Hoàng Văn Trương

18/10/1978

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Kỹ sư Xây dựng.

Cao cấp 

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 224

0933.980996

truonghv@dongnai.gov.vn


 1abf941d96794f271668.jpgö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Dương Thị Thu Trang

28/10/1979

Cử nhân Kinh tế;

Cử nhân Ngoại ngữ.

Cao cấp 

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 221

0903.158248​

trangdtt@dongnai.gov.vn


 Hinh the 9. 2022.jpg


ö Chức năng

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc quản lý các công tác liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng hạ tầng KCN và các nội dung khác có liên quan.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực quy hoạch và xây dựng được nêu tại Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

b) Quản lý, giám sát, kiểm tra việc triển khai, xây dựng và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tiến độ xây dựng và phát triển hạ tầng KCN, theo dõi đôn đốc việc xây dựng phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào KCN.

c)  Phối hợp rà soát, tổng hợp quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh theo từng giai đoạn phát triển.

d) Quản lý và giám sát việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về xây dựng.

e) Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN đã được phê duyệt của KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch.

g)  Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KCN; thẩm định thiết kế, dự toán đối với công trình thuộc diện phải thẩm định theo quy hoạch trong khu công nghiệp trường hợp được UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền.

h) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh.

i)Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý  quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KCN theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

k)  Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng: Giám sát, chủ trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy định về an toàn công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đối với các công trình trong quá trình xây dựng trong khu công nghiệp; chủ trì kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư trường hợp được UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền.

l) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

m) Báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình xây dựng và phát triển KCN.

n) Đề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với KCN.

 

6. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

' (0251) 3892378 Ext: 231 - 236

Email: pqltnmt.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Hải Phượng

22/09/1978

Thạc sỹ Luật

Cao cấp 

Cử nhân Anh văn, Tiếng Trung: HSK 3​

Chứng chỉ B

(0251) 3569586

0907.158221

phuongnh@dongnai.gov.vn 
hinh the - Phuong.JPG


 

 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:


- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Thành Trung

03/12/1981

- Thạc sỹ Môi trường

- Cử nhân Luật

Cao cấp 

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 235

0918.945346

trungnt@dongnai.gov.vn


 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong KCN.

ö Nhiệm vụ

a) Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được nêu tại Quyết định của UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

b) Chủ trì, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định về tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với các dự án tại KCN do Ban Quản lý thực hiện thủ tục môi trường. 

c) Chủ trì, kiểm tra tình hình xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh, kiểm tra việc đấu nối nước thải của các doanh nghiệp trong KCN;  đôn đốc việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường của các KCN.

d) Chủ trì theo dõi, hướng dẫn việc lập và thực hiện kế hoạch và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại các KCN.

e) Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các trường hợp liên quan đến KCN; cung cấp số liệu để lập báo cáo hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh.

g) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các KCN và các doanh nghiệp KCN.

h) Xử lý, tham mưu Lãnh đạo ban trình UBND tỉnh xử phạt các trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; chuyển hồ sơ các trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền.

i) Báo cáo định kỳ, kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường  trong các KCN.

 

7. Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công nghiệp

' (0251) 3892378 Ext: 271

(0251) 3892032 - 3967674 - 3514520 - 3569586​

Email: vpddkcn.bqlkcn@dongnai.gov.vn​

ö Trưởng Văn phòng Đại diện

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Hữu Nghĩa

02/04/1974

Thạc sỹ Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ Đại học Đại cương

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 231

0918.164366

nghianh.bqlkcn@dongnai.gov.vn


 ö Phó Trưởng Văn phòng Đại diện

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Võ Ngọc Châu

28/11/1970

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Cử nhân Toán – Tin.

 

Chứng chỉ B Anh văn

Cử nhân

(0251) 3892378 Ext: 221

0913.850544

chauvn@dongnai.gov.vn
 

ö Chức năng

Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các KCN là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, hoạt động thường trực tại các KCN có chức năng giúp Trưởng ban Ban quản lý tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý trực tiếp KCN của Ban quản lý.​

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động chung của từng KCN, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.

b) Tiếp nhận thông tin, phối hợp UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan xử lý và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, tài chính - thuế, các hoạt động thương mại, xây dựng, môi trường, lao động, an ninh trật tự và hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, thủ tục ban đầu thuộc Ban Quản lý.

c) Phối hợp công tác bồi thường giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án quy hoạch KCN.

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan hướng dẫn doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

e) Phối hợp kiểm tra việc thực hiện thuê và cho thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

g) Định kỳ phối hợp tổ chức họp giao ban doanh nghiệp trong các KCN được phân công theo dõi; phối hợp đưa các đoàn khách đến thăm các KCN, doanh nghiệp; tham gia xét thi đua khen thưởng của doanh nghiệp (trong phạm vi nội bộ cơ quan).

h) Phối hợp với Phòng Quản lý Lao động và các ngành, địa phương giải quyết đình công, lãn công; giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp lao động tập thể, cá nhân.

i) Kiểm tra, lập biên bản hiện trạng các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các hành vi vi phạm về xây dựng, môi trường, lao động; sau đó chuyển các bộ phận chuyên môn xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

k) Tham gia giám sát môi trường định kỳ hoặc đột xuất các dự án trong KCN theo đề nghị của các Sở, ngành, UBND huyện; giám sát Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN triển khai dự án hạ tầng KCN theo quy hoạch được phê duyệt.

l) Hòa giải bước đầu tranh chấp của các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng; doanh nghiệp trong KCN và tổ chức, cá nhân bên ngoài KCN.

m) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn, đơn vị kiểm tra điều kiện tạm trú đối với người lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp vượt tỷ lệ quy định.

n) Phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp, kiểm tra con dấu của các doanh nghiệp trong KCN, phối hợp công tác bảo đảm an ninh-trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong KCN.

o) Phối hợp thực hiện công tác hậu kiểm tại các doanh nghiệp KCN sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


 

8. Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ KCN

' (0251) 3992023 - Fax: (0251) 3994141

Email: cicis.bqlkcn@dongnai.gov.v​n

ö Phó Giám đốc

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Thị Bích Phượng

23/09/1978

Cử nhân kế toán

Cao cấp​ 

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B


0946.899832

phuongdtb@diza.vn

 

ö Chức năng

Trung tâm có chức năng tư vấn giới thiệu đầu tư, xúc tiến thương mại, trưng bày và giới thiệu sản phẩm khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang  hoạt động tại các khu công nghiệp.

ö Nhiệm vụ

a) Cung cấp thông tin về các KCN-KCX và những thông tin cần thiết về các hoạt động có liên quan đến đầu tư và tiếp thị sản phẩm của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho các đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

b) Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tại Showroom.

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn, xúc tiến thương mại và đầu tư:

- Chuyên tư vấn các dịch vụ: Đầu tư, Xây dựng, Môi trường, Lao động, PCCC.

- Tổ chức và cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ dự án đầu tư liên quan đến việc hình thành và triển khai hoạt động của dự án đầu tư.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và tiếp thị đầu tư.

- Trực tiếp hoặc phối hợp cùng tổ chức các hội chợ thương mại, hội nghị, hội thảo để quảng bá sản phẩm và thu hút đầu tư;

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin tại Ban Quản lý, hạ tầng các KCN, Cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, máy móc thiết bị.

- Liên kết VIETTEL Đồng Nai làm Đại lý thực hiện các dịch vụ: như  thuê bao di động , internet, chữ ký số, giám sát hành trình (VTRACKING) xe ôtô , xe tải, thiết bị chống trộm (SMARTMOTO) xe máy, dịch vụ chuyển tiền (BANKPLUS), ví điện tử …cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

d) Thực hiện các dịch vụ công nghiệp như: quảng cáo, in ấn, thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm, trang trí nội thất, phục vụ cho các buổi Lễ động thổ, khai trương, khánh thành và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và bảo trì máy lạnh và các dịch vụ khác… cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 

9. Trung tâm Đào tạo – Cung ứng Lao động kỹ thuật

' (0251) 8899000 – 8899330 Fax: (0251) 8899139

Email: sstc.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Phó Giám đốc

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Thị Bích Phượng

23/09/1978

Cử nhân kế toán

Cao cấp​ 

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B


0946.899832

phuongdtb@diza.vn

 

ö Chức năng, nhiệm vụ:

a) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có đạo đứclương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

b) Khảo sát nhu cầu lao động của doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo và cung ứng phù hợp. Chủ động liên kết với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước với mục đích nghiên cứu, học tập đáp ứng nhu cầu về lao động, quảng bá Trung tâm.

c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề đối với ngành nghề được cho phép đào tạo. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo nghề khi tổ chức đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.

e) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định pháp luật.

f) Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm đủ về số lượng; phù hợp với nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

g) Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm cho học viên.

h) Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

i) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình học viên trong hoạt động đào tạo nghề; tổ chức cho học viên tham quan, thực tập tại doanh  nghiệp.

j) Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và tổ chức hoạt động đào tạo Tin học – Ngoại ngữ.

k) Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.​

Các trang giới thiệu khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang