• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

THÔNG TIN CÁC BỘ PHẬN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

ö Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Phạm Hùng Minh 

08/06/1986

Thạc sỹ Chính trị học

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Trung cấp

(0251) 3892378 Ext: 211

​0919940150

minhph.duk@dongnai.gov.vn


 54fd0b046c84b4daed95.jpg


 

ö Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Doãn Kim

22/05/1971

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 212

0918.444561

kimdd@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Chánh Văn phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Thị Châu Giang

06/09/1972

Cử nhân Kinh tế;

Cử nhân Ngoại ngữ.

Cao cấp

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 214

0919.262338

giangtran@dongnai.gov.vn

 

ö Chức năng

Văn phòng tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong các công tác: Tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, tài chính - kế toán, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, pháp chế, công nghệ thông tin, hành chính quản trị …; thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Quản lý;
   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan khác có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Lãnh đạo Ban Quản lý xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
   c) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) trình Lãnh đạo Ban Quản lý xem xét, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và quy định khác của pháp luật có liên quan;
   d) Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Quản lý và tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại khoản này; báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban;
   đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể trực thuộc Ban Quản lý;
e) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định;
   g) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Ban Quản lý;
   h) Quản lý, lưu trữ toàn bộ công văn đi, đến của Ban Quản lý; quản lý, sử dụng các con dấu; cấp Giấy giới thiệu, phát hành công văn, giấy phép và các chứng thư hành chính;
   i) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý trong công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý trình Lãnh đạo Ban xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;
   k) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý trong công tác chuyển đổi số, số hóa các quy trình, thủ tục, hồ sơ công việc tại Ban Quản lý;
   l) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý trong công tác theo dõi và tổng hợp công tác xây dựng pháp luật, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến và giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, công tác quản lý nhà nước về thanh niên;
   m) Phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý trong triển khai các chương trình, kế hoạch, lịch công tác, hội nghị, hội thảo có liên quan;
   n) Quản lý, điều hành các phương tiện, vật tư, tài sản phục vụ các hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý;
   o) Theo dõi, triển khai công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, an toàn, vệ sinh lao động tại Ban Quản lý;
   p) Chánh Văn phòng được Trưởng ban Ban Quản lý ủy quyền phát ngôn trong một số trường hợp cụ thể.

 

2. Phòng Quản lý Đầu tư

' (0251) 3892378 Ext: 241 - 245

Email: pqldt.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 - Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Dương Thị Hạt

01/04/1971​

Cử nhân Luật

Cao cấp

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 241

0986.799055

hatdt@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Kinh Quốc

03/3/1984

Cử nhân Luật

Cao cấp​

IELTS 6.5 

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 245

0918.848748

quoctk@dongnai.gov.vn

quoctk@diza.vn

kinhquocdiza@gmail.com​

 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Đầu tư tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá thu hút đầu tư của các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp;
   b) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Lãnh đạo Ban Quản lý xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
   c) Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư và tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính trong khu công nghiệp thuộc thẩm quyền;
   d) Phối hợp với Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường và các bộ phận chuyên môn, các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp;
   đ) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về thương mại;
   e) Giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư của các khu công nghiệp; giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký;
g) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
   h) Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
   i) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo quy định; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật;
   k) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp;
   l) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý tham mưu xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển loại hình khu công nghiệp mới;
  m) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý;
   n) Đề xuất Lãnh đạo Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đổi tên gọi của khu công nghiệp đã được xác định trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp

' (0251) 3892378 Ext: 251 - 255

Email: pqldn.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Trung Thành

06/12/1975

Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế


Cao cấp

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 253

0913.833734


trungthanhdiza@gmail.com

 961e8aa7c6f11faf46e0.jpg

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Trần Thị Ngọc Hạnh

07/04/1973

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 252

0946.899775

hanhttn@dongnai.gov.vn


 nguyen ngoc hanh.jpgö Chức năng

Phòng Quản lý Doanh nghiệp tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về tình hình triển khai hoạt động của các dự án tại các khu công nghiệp theo quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan trong các khu công nghiệp;
   b) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp và các giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp trừ Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;
   c) Chủ trì, phối hợp với với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư: Việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp;
   d) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, cơ quan có liên quan tổng hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
   đ) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của khu công nghiệp; trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống thông tin về khu công nghiệp;
   e) Tổ chức, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý thu thập, cập nhật, xử lý, gửi, nhận, lưu trữ, bảo quản, quản lý, khai thác, sử dụng, công bố thông tin, cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp trên địa bàn thông qua hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
   g) Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của dự án đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
   h) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;
   i) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý;
   k) Theo dõi, tiếp nhận, xử lý các trường hợp: Ngừng hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp theo quy định của pháp luật;
   l) Tham mưu công tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;
   m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

 

4. Phòng Quản lý Lao động

' (0251) 3892378 Ext: 261 - 265

Email: pqlld.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Ngô Thanh Quang

02/05/1972

Cử nhân Luật;

Cử nhân Kinh tế chính trị.

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 261

0918.981681

quangnt@dongnai.gov.vn


 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Lê Thị Nguyệt

22/12/1979

Thạc sỹ Luật

Cao cấp

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 262

0909.609614

nguyetlt@dongnai.gov.vn


 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Lao động tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về quản lý lao động, việc làm tại các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý về lao động, việc làm trong các khu công nghiệp;
   b) Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
   c) Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; Báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
   d) Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động;
   đ) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
   e) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định vì sự phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo chế độ tốt nhất cho người lao động. Tham mưu, tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vụ tranh chấp đình công tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
   g) Báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong khu công nghiệp;
   h) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm theo quy định; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực lao động, việc làm theo quy định của pháp luật;
   i) Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống dịch bệnh theo quy định pháp luật;
   k) Phối với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong khu công nghiệp;
   l) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; theo dõi các vấn đề liên quan đến hoạt động của các hạ tầng xã hội phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp;
   m) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý;
   n) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm theo phân cấp, ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền hoặc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, phân công chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.​

5. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

' (0251) 3892378 Ext: 221 - 226

Email: pqlqhxd.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Hoàng Văn Trương

18/10/1978

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Kỹ sư Xây dựng.

Cao cấp 

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 224

0933.980996

truonghv@dongnai.gov.vn


 1abf941d96794f271668.jpgö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Dương Thị Thu Trang

28/10/1979

Cử nhân Kinh tế;

Cử nhân Ngoại ngữ.

Cao cấp 

Cử nhân Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 221

0903.158248​

trangdtt@dongnai.gov.vn


 Hinh the 9. 2022.jpg


ö Chức năng

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch và xây dựng tại các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch và xây dựng trong các khu công nghiệp;
   b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
   c) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
   d) Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp; kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp;
   đ) Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đã được phê duyệt; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
   e) Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
   g) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi, hủy Giấy phép xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
   h) Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp;
   i) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác xây dựng trong khu công nghiệp;
   k) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và xây dựng tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
   l) Báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp;
   m) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo quy định; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
   n) Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; trường hợp khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng tăng trên 10% so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng đã đăng ký với Ban Quản lý thì thực hiện các biện pháp về giá theo quy định;
   o) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý.

6. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

' (0251) 3892378 Ext: 231 - 236

Email: pqltnmt.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Hải Phượng

22/09/1978

Thạc sỹ Luật

Cao cấp 

Cử nhân Anh văn, Tiếng Trung: HSK 3​

Chứng chỉ B

(0251) 3569586

0907.158221

phuongnh@dongnai.gov.vn 
hinh the - Phuong.JPG


 

 

ö Phó Trưởng phòng

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:


- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Thành Trung

03/12/1981

- Thạc sỹ Môi trường

- Cử nhân Luật

Cao cấp 

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ A

(0251) 3892378 Ext: 235

0918.945346

trungnt@dongnai.gov.vn


 

ö Chức năng

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc:
- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trong các khu công nghiệp;
- Giải quyết hồ sơ, thủ tục môi trường đối với các dự án, cơ sở trong các khu công nghiệp;
   b) Tiếp nhận báo cáo định kỳ hằng năm của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, bao gồm báo cáo về các kết quả đạt được trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và giám sát phát thải của khu công nghiệp;
   c) Xây dựng, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trên địa bàn nhằm chứng nhận, theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái;
   d) Thực hiện thủ tục đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái hoặc khu công nghiệp sinh thái để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;
   đ) Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện doanh nghiệp sinh thái, khu công nghiệp sinh thái để cấp lại, thu hồi, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại, thu hồi, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái theo quy định;
   e) Thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
   g) Tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở trong khu công nghiệp;
   h) Phối hợp với các đơn vị công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;
   i) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
   k) Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp;
   l) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;
   m) Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định;
   n) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực quản lý.

7. Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các Khu công nghiệp

' (0251) 3892378 Ext: 271

(0251) 3892032 - 3967674 - 3514520 - 3569586​

Email: vpddkcn.bqlkcn@dongnai.gov.vn​

ö Trưởng Văn phòng Đại diện

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Nguyễn Hữu Nghĩa

02/04/1974

Thạc sỹ Kinh tế

Cao cấp

Chứng chỉ Đại học Đại cương

Chứng chỉ B

(0251) 3892378 Ext: 231

0918.164366

nghianh.bqlkcn@dongnai.gov.vn


 ö Phó Trưởng Văn phòng Đại diện

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

 

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Võ Ngọc Châu

28/11/1970

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Cử nhân Toán – Tin.

 

Chứng chỉ B Anh văn

Cử nhân

(0251) 3892378 Ext: 221

0913.850544

chauvn@dongnai.gov.vn
 

ö Chức năng

Văn phòng đại diện tại các khu công nghiệp tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các khu công nghiệp và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

ö Nhiệm vụ

Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
   a) Phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý theo dõi tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động trong khu công nghiệp;
   b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp;
   c) Chủ trì kiểm tra, giải quyết bước đầu trong việc giải quyết khiếu nại, phản ánh, tranh chấp giữa các doanh nghệp trong khu công nghiệp. Phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
   d) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý trong công tác hướng dẫn dự án mới đi vào hoạt động;
   đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý tổ chức giao ban định kỳ doanh nghiệp trong khu công nghiệp;
   e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong giải quyết bước đầu đình công, lãn công, đơn thư khiếu nại, tranh chấp lao động;
   g) Phối hợp với các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý trong công tác kiểm tra hiện trạng, tình hình triển khai, hoạt động của dự án liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý;
   h) Kiểm tra, lập biên bản hiện trường các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, chính sách lao động để báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý, chuyển các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý xem xét, tham mưu, xử lý theo quy định;
   i) Phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

8. Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ KCN

' (0251) 3992023 - Fax: (0251) 3994141

Email: cicis.bqlkcn@dongnai.gov.v​n

ö Phó Giám đốc (kiêm nhiệm)

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Thị Bích Phượng

23/09/1978

Cử nhân kế toán

Cao cấp​ 

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B


0946.899832

phuongdtb@diza.vn

 

   Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, trực thuộc Ban Quản lý, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập (Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ công nghiệp và Viễn thông vào Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu sản phẩm khu công nghiệp và đổi tên gọi thành Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp). Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng theo quy định pháp luật.
   ​Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp hoạt động theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp.​

9. Trung tâm Đào tạo – Cung ứng Lao động kỹ thuật

' (0251) 8899000 – 8899330 Fax: (0251) 8899139

Email: sstc.bqlkcn@dongnai.gov.vn

ö ​Giám đốc

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Trình độ chuyên môn:

- Lý luận chính trị:

- Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ tin học:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

Đỗ Thị Bích Phượng

23/09/1978

Cử nhân kế toán

Cao cấp​ 

Chứng chỉ B Anh văn

Chứng chỉ B


0946.899832

phuongdtb@diza.vn

 

   Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên, trực thuộc Ban Quản lý, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động. Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng theo quy định pháp luật.
   Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật hoạt động theo Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Quyết định số 288/QĐ-KCNĐN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo - Cung ứng lao động kỹ thuật và tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban Quản lý trong hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Các trang giới thiệu khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang