Thứ bảy, ngày 4/6/2016
TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1480/QĐ-TTG NGÀY 29/11/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2021.

​        Thực hiện nội dung văn bản số 7227/SCT-KT&NL ngày 13/12/2022 của Sở Công Thương về việc triển khai Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021; Ban Quản lý các khu công nghiệp, triển khai đến các cơ sở sử dung năng lượng trọng điểm trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1480/QĐ-TTg Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 (đính kèm Quyết định). Đồng Nai có số thứ tự 48, bao gồm 225 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (đính kèm Thông tư) Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

Đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm Quyết định) và Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

           Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Kỹ thuật và Năng lượng - Sở Công Thương, số điện thoại 0251.3824962 để được hỗ trợ.
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai