Thứ bảy, ngày 4/6/2016
THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỦ TỤC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung liên quan đến các thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (mẫu 1, mẫu 2, Phụ lục I, Nghị định 152/2020/NĐ-CP):

- Về thời gian thực hiện việc đăng ký nhu cầu: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. Do đó, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và dự kiến kế hoạch sử dụng LĐNN tại doanh nghiệp để thực hiện việc đăng ký theo các hình thức: cấp mới/gia hạn/cấp lại, phù hợp với các quy định pháp luật (có thể thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng cho cả năm).

- Về mẫu thực hiện: đăng ký lần đầu thực hiện theo mẫu 01/PLI, Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì đăng ký theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I.

- Trong các mẫu đăng ký, doanh nghiệp phải điền đầy đủ các thông tin, chi tiết, chính xác, rõ ràng, cụ thể nhu cầu sử dụng LĐNN theo các vị trí công việc, chức danh công việc, lý do sử dụng lao động nước ngoài,… để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo có liên quan.

Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký nhu cầu hoặc không sử dụng đúng vị trí, chức danh công việc đã đăng ký thì các hồ sơ có liên quan GPLĐ sẽ không thể tiếp nhận và giải quyết.

(Hướng dẫn điền Mẫu số 01/PLI và Mẫu số 02/PLI, Phụ lục I được đăng tải tại website Ban Quản lý: www.diza.dongnai.gov.vn)

08.11- HD giai trinh mau 1 - dang ky nhu cau LDNN.doc08.11- HD giai trinh mau 1 - dang ky nhu cau LDNN.doc

08.11-HD giai trinh mau 2-thay doi nhu cau su dung LDNN.docx08.11-HD giai trinh mau 2-thay doi nhu cau su dung LDNN.docx

2. Các lưu ý trong các thủ tục về GPLĐ:

- Theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì các giấy tờ có liên quan đến người nước ngoài: lý lịch tư pháp, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc,…phải là“…01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực,…”, do đó, đối với các giấy tờ trên, các doanh nghiệp lưu ý là phải cung cấp “bản sao có chứng thực” và được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt có “chứng thực”;

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc cung cấp các giấy tờ này chính xác, trung thực, đúng với thực tế, đáp ứng các điều kiện theo các quy định pháp luật. Trong trường hợp phát hiện các giấy tờ này cung cấp không đúng sự thật, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi vi phạm;

- Các mẫu đơn trong hồ sơ cấp GPLĐ phải được khai đầy đủ thông tin, chính xác; các thông tin trùng khớp, thống nhất lẫn nhau giữa mẫu khai và các giấy tờ kèm theo liên quan đến vị trí công việc, chức danh công việc, thời hạn làm việc. Các văn bản chứng minh, mẫu đơn đều phải được ghi cụ thể ngày ban hành, chức danh và tên của người ký theo thẩm quyền (hoặc ủy quyền);

- Đối với mẫu số 11/PLI (Mẫu đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài) phải nêu cụ thể văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN số, ngày, tháng, năm ban hành - vị trí công việc và chức danh công việc đã được chấp thuận; đính kèm trong hồ sơ bản đăng ký nhu cầu cấp/cấp lại/gia hạn đã được chấp thuận.  

Ví dụ cụ thể: “Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số 123/TB-KCNĐN ngày 08/11/2022 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp (vị trí công việc: Chuyên gia; Chức danh: Trưởng bộ phận cơ khí), Công ty ABCD đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:”

- Về thời hạn thực hiện các thủ tục: trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam đối với thủ tục cấp GPLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11, Nghị định 152/2020/NĐ-CP (do đó, thời hạn làm việc được xác định sau thời hạn này để ký kết HĐLĐ, Quyết định bổ nhiệm,…); trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn đối với thủ tục gia hạn GPLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16, Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- Về thành phần hồ sơ các thủ tục: đề nghị các doanh nghiệp lưu ý về thành phần hồ sơ của các thủ tục cấp mới, gia hạn, cấp lại GPLĐ tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP để tiến hành nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cụ thể: Điều 9 (cấp GPLĐ); Điều 13 (cấp lại GPLĐ) và Điều 17 (gia hạn GPLĐ). Một số giấy tờ, doanh nghiệp thường cung cấp thiếu trong các hồ sơ như: Hợp đồng lao động; Hộ chiếu (không cung cấp đủ các trang); Thông báo chấp thuận đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; Chứng minh việc đã được tuyển dụng ít nhất 12 trước đó tại doanh nghiệp nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc khi thực hiện gia hạn hồ sơ GPLĐ đối với hình thức di chuyển nội bộ, …

- Về cách thức nộp hồ sơ: khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng đăng ký trực tuyến: www.dichvucong.dongnai.gov.vn để nộp hồ sơ đối với các thủ tục đã được cấu hình trực tuyến.

Khi nộp trực tuyến, đề nghị các doanh nghiệp chỉ nộp 01 lần đối với 01 hồ sơ, thủ tục (gửi và chờ phản hồi thông qua email, điện thoại đã đăng ký); hạn chế việc nộp trùng hồ sơ, gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận và xử lý của Ban Quản lý.

Phòng Quản lý Lao động (Diza)​
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai