Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023;

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Kế hoạch); Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai một số nội dung của Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của toàn xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng; huy động sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà
nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia các hoạt

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá
nhân trong việc sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng.

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cần biết cách bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời, phản ánh kịp thời đến các cơ quan, tổ
chức để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày
22/01/2019. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các
tầng lớp nhân dân trong quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực
của nền kinh tế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà
nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng.

- Việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa
bàn tỉnh phải dùng phải cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, lãng phí
theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ,
Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương. Triển khai đồng bộ đến các cấp, các ngành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CỦA KẾ HOẠCH:

1. Chủ đề:

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 là: “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”.

2. Thời gian tổ chức:

Các hoạt động vì quyền người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và
thực hiện trong suốt cả năm 2023, trong đó tập trung vào tháng của Ngày Quyền
của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh
doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các
ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ
bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2022 (tháng 11), được tập trung tổ chức trong
tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023.

3. Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến trực tuyến
trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu
tuyên truyền lưu động; tổ chức lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam năm 2023 sao cho phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức
các hoạt động hoặc lồng ghép đưa vào hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh
doanh các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng, kết nối
chương trình người dùng tiêu dùng thông minh.

- Các cơ quan nhà nước tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị
trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu
nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tập trung triển khai hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm trên trang trực tuyến, online thông qua trang hỗ trợ phúc đáp trực tuyến. Các tổ chức xã hội cần phát huy vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, ngoài các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
trong giao dịch theo phương thức truyền thống (tại các cửa hàng, chợ, siêu thị,
trung tâm thương mại,…) cần chú ý bảo vệ người tiêu dùng đặc biệt đối với các
giao dịch thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới thông qua các sàn thương mại điện tử đa quốc gia.

Chi tiết Kế hoạch đính kèm đầy đủ tại đây:​ 19.UBND-Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.pdf19.UBND-Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.pdf 
Đường dây nóng
(0251)3993221

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Cường - Phó Trưởng ban phụ trách
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai