• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2023 TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

​       Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-KCNĐN ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Nai năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023.

 Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, kiểm soát TTHC

Thực hiện Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ XII tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo, điều  hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC. Ban Quản lý đã ban hành các kế hoạch về CCHC như: Kế hoạch về CCHC năm 2023; Kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, đánh giá ISO nội bộ, phòng chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023.

Bên cạnh đó, Ban Qủan lý đã có các văn bản triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Thông báo Thực hiện kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo xử lý tồn đọng hồ sơ một cửa; Thông báo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Thông báo về triển khai Văn bản số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; thông báo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 97/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Ban Quản lý thực hiện triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, bố trí công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả đúng với quyết định nhân sự đã được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

Về công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC

Ban Quản lý ban hành Kế hoạch số 06/KH-KCNĐN ngày 30/01/2023 về thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2023.

Trong 6 tháng năm 2023, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan triển khai Nghị định.

Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội gặp gỡ doanh nghiện FDI năm 2023 để nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tổng hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Ban Quản lý cón đăng tải các thông tin về văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến cải cách hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên website của Ban Quản lý.

Cải cách thể chế

Trong năm 2023, Ban Quản lý đã đăng ký chương trình công tác của tỉnh, tiếp tục thực hiện tham mưu quy định thay thế Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Ban Quản lý đang hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành quy định trong tháng 7/2023.

Nhm gn vic thc hin công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lut vi vic thc hin chc năng nhim v ca cơ quan, Ban Qun lý hàng năm đều xây dng theo dõi tình hình thi hành pháp lut, thc hin đy đ chế đ thông tin, báo cáo theo đúng quy đnh. Theo đó, lĩnh vc pháp lut trng tâm theo dõi, đánh giá bao gm: Qun lý đu tư; qun lý doanh nghip và hot đng thương mi; qun lý lao đng; qun lý môi trường; qun lý quy hoch xây dng đi vi doanh nghip KCN trên đa bàn tnh.

Ban Qun lý ban hành các văn bn đôn đc, t chc thc hin văn bn quy phm pháp lut ca cơ quan nhà nước cp trên; tuyên truyn ph biến các văn bn quy phm pháp lut do cơ quan Trung ương và UBND tnh ban hành có ni dung liên quan đến hot đng ca cơ quan và ci cách th tc hành chính theo cơ chế mt ca và mt ca liên thông.

Công tác cải cách thủ tục hành chính

Quý II/2023, Ban Quản lý đã tiếp nhận 3.378 hồ sơ (trong đó có 408 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 3.008 hồ sơ, trong đó đúng hạn 2.992 hồ sơ (99,4%), trễ hạn 16 hồ sơ (0,6%), còn 370 hồ sơ đang giải quyết. Ban Quản lý đã tiếp nhận 1.697 hồ sơ trực tuyến (DVC mức 3) tại các lĩnh vực Việc làm, Đầu tư, chiếm 50,24% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết 1.978 hồ sơ, đạt 91,7% so với tổng số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, còn 179 hồ sơ đang xử lý.

6 tháng đầu năm (tính đến 15/6/2023), Ban Quản lý đã tiếp nhận 5.781 hồ sơ (trong đó có 454 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 5.410 hồ sơ, trong đó đúng hạn 5.370 hồ sơ (99,26%), trễ hạn 40 hồ sơ (0,7%), còn 371 hồ sơ đang giải quyết. Ban Quản lý đã tiếp nhận 3.378 hồ sơ trực tuyến (DVC mức 3) tại các lĩnh vực Việc làm, Đầu tư, chiếm 58,43% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết 3.197 hồ sơ, đạt 94,64% so với tổng số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, còn 181 hồ sơ đang xử lý.

Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh liên thông thủ tục hành chính lý lịch tư pháp – cấp giấy phép lao động và ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý.

6 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã đón tiếp khoảng 8.000 lượt khách đến liên hệ công tác và yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được các chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và được bộ phận chuyên môn xử lý đúng thời hạn.

Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận 42 lượt ý kiến và các câu hỏi yêu cầu tư vấn về TTHC tại Ban Quản lý. Có 41 câu hỏi đã được Tổng đài viên trả lời trực tiếp, 01 câu hỏi đã được Ban Quản lý xử lý.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp nghiệp, khu kinh tế trong đó  có quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý tại Chương VII. Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức và mời Bộ Kế hoạch và Đầu tư tới Đồng Nai triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP vào ngày 10/02/2023, trong đó có các nội dung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý. Hiện nay, Ban Quản lý đã tổng hợp ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đang lấy ý kiến Sở Tư pháp lần 2 để trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

Về cải cách chế độ công vụ

Ban Quản lý đang rà soát, dự thảo để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo quy định mới trong năm 2023 (thực hiện theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ).

Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-KCNĐN ngày 11/01/2023 về phân bổ biên chế công chức, biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý đủ số lượng và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm.

Về cải cách tài chính công 

Ban Quản lý thực hiện chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Ban Quản lý các KCN có 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ KCN đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động, Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật đơn vị đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Ban Quản lý có 100% hồ sơ được tiếp nhận và theo dõi trên phần mềm e.Gov của tỉnh. Cung cấp DVC trực tuyến cho 13 TTHC trên e.Gov, 22 thủ tục trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc đạt 100%. Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 3, mức 4 là 13/13 thủ tục, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 3.197/3.378 thủ tục, đạt 94,64%. Ban Quản lý thực hiện lưu trữ văn bản đến từ các sở, ban, ngành, địa phương và các văn bản đi đạt 100%.

Ban Quản lý tiếp tục triển khai TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch số 07/KH-KCNĐN ngày 01/02/2023. Hiện nay, tất cả bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đều triển khai thực hiện theo ISO 9001:2015, trong đó đặc biệt ứng dụng trong việc giải quyết TTHC tại các lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Môi trường, Thương mại.

Phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2023

      Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh; rà soát VBQPPL, thực hiện đơn giản hóa TTHC, quy định hành chính. Bên cạnh đó sẽ tích cực đăng ký sáng kiến, giải pháp mới về CCHC, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và thực hiện số hóa hồ sơ TTHC.​

             - VĂN PHÒNG -

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang