• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

​     Triển khai nội dung văn bản số 7732/SCT-KT&NL ngày 25/12/2023 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; theo đó Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đính kèm Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 và Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 và năm 2021 thực hiện các nội dung bắt buộc như sau:

    1. Căn cứ pháp lý xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

    - Các Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

     - Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

    - Các đơn vị nằm trong Danh sách được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 và Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 là các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Do đó, các đơn vị nêu trên thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

    2. Các nội dung cần thực hiện và thời hạn thực hiện

    Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt buộc thực hiện các nội dung sau:

    2.1. Báo cáo về tình hình tiêu thụ năng lượng năm 2023 và Báo cáo tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng:

    - Trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, các cơ sở có trách nhiệm thực hiện: (1) Báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm 2023 và (2) Báo cáo tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng trong năm 2023. Các cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo lên trang thông tin điện tử: http://dataenergy.vn.

- Báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm 2023 được thực hiện theo nội dung quy định tại Mẫu 1.1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25.

- Báo cáo tình hình thực hiện suất tiêu hao năng lượng trong năm 2023 được thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn cho các ngành công nghiệp sau đây:

    + Thông tư 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát;

    + Thông tư 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép;

    + Thông tư 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa;

    + Thông tư 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành sản xuất giấy;

    + Thông tư 52/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản;

    + Thông tư 39/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía;

    2.2. Lập Kế hoạch và báo cáo thực hiện Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

    - Các cơ sở thực hiện các nội dung được hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Thông tư 25.

    - Thời hạn cần thực hiện tiếp theo: Trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

    - Các cơ sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp thuộc kế hoạch năm 2024 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký với Sở Công Thương. Các giải pháp đề ra phải đảm bảo ít nhất các nội dung sau:

    + Đối với cơ sở hoạt động trong các ngành công nghiệp: Thép; Bia và nước giải khát; Nhựa; Giấy; Chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm; Sản xuất đường mía thực hiện định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

    + Đối với các ngành khác: Đạt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,00% điện năng tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản phẩm mỗi năm theo quy định tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 –2025 và các năm tiếp theo.

    - Ngoài ra, các cơ sở có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch giai đoạn 05 năm và Kết quả thực hiện Kế hoạch của giai đoạn 05 năm trước liền kề về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở, đăng ký với Sở Công Thương trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn theo các mẫu ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 25 trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 (áp dụng đối với các cơ sở chưa xây dựng hoặc đến thời hạn xây dựng lại). Cơ sở có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra Kế hoạch 05 năm về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi đã đăng ký về Sở Công Thương.

     - Báo cáo được thực hiện theo Mẫu 1.2 đến Mẫu 1.8, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25. Đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo lên trang thông tin điện tử: http://dataenergy.vn để Sở Công Thương tổng hợp.

    2.3. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng

    - Các cơ sở phải xây dựng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo các yêu cầu quy định tại Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và báo cáo Sở Công Thương trong Báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

    - Đối với các cơ sở có tên lần đầu trong Quyết định phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở có thời hạn 01 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để xây dựng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng và báo cáo Sở Công Thương trong báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

    2.4. Thực hiện kiểm toán năng lượng

     - Các cơ sở có trách nhiệm 03 năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung Báo cáo kiểm toán năng lượng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 25.

     - Trong thời hạn 30 ngày sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán năng lượng trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn để Sở Công Thương xem xét, phê duyệt.

     - Đối với các cơ sở có tên lần đầu trong Quyết định phê duyệt Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở có thời hạn 01 năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để hoàn thành lập báo cáo kiểm toán năng lượng và gửi về Sở Công Thương trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn.

    2.5. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

    - Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/20113 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

     - Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí,

     - Trường hợp đến thời hạn thực hiện mà các cơ sở không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, có kết quả các nội dung đã được hướng dẫn nêu trên, Sở Công Thương sẽ tổng hợp, tiến hành xử phạt hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

     2.6. Cách đăng nhập tài khoản trên trang dataenergy.vn

     - Hiện nay, các cơ sở đã có thể nộp các báo cáo trực tuyến trên trang thông tin điện tử về tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương http://dataenergy.vn. Do đó, để tiết kiệm thời gian và chi phí cho các đơn vị, trong thời gian tới Sở Công Thương chỉ tiếp nhận các báo cáo bằng bản scan PDF, có ký tên đóng dấu.

     - Các cơ sở chủ động liên hệ về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để được cung cấp ID đăng nhập (mật khẩu được mặc định là: abc123, các cơ sở lưu ý đổi mật khẩu sau khi đăng nhập). Các cơ sở có trách nhiệm bảo mật ID và mật khẩu đăng nhập để thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định. Tài liệu hướng dẫn thực hiện các báo cáo được đăng tải trên trang điện tử http://dataenergy.vn (Mục Hỗ trợ/Hướng dẫn sử dụng)

     - Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Đồng Nai, số điện thoại: 02513 824 962 để được hướng dẫn, hỗ trợ. Ngoài ra, các cơ sở có thể tra cứu nội dung văn bản này trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://sct.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx.

     Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thông tin đến các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp theo Danh sách được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 (đính kèm: QD-1881.2021-QĐ-TTg về cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.pdf) và Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 (đính kèm: QD-1480.2022-QĐ-TTg về Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021.pdf) biết, thực hiện.

Phan Công Khánh

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang