• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

​            Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-KCNĐN ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Nai năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trong quý I/2023.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Thực hiện Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ XII tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo, điều  hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC, cụ thể: Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-KCNĐN ngày 16/01/2023 về CCHC năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-KCNĐN ngày 05/01/2023 về Kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, đánh giá ISO nội bộ, phòng chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-KCNĐN ngày 16/01/2023 về kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-KCNĐN ngày 30/01/2023 về thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch số 05/KH-KCNĐN ngày 30/01/2023 về việc rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023.

Ban Quản lý triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023 tại văn bản Thông báo số 396/TB-KCNĐN ngày 14/02/2023.

Ban Quản lý thực hiện triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, bố trí công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả đúng với quyết định nhân sự đã được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý I năm 2023, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan triển khai Nghị định.

HN triển khai NĐ 35.jpg
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

 
       Ban Quản lý đã có Thông báo số 53/TB-KCNĐN ngày 65/01/2023 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023 tại Thông báo số 396/TB-KCNĐN ngày 14/02/2023. Trong đó nhấn mạnh đến yếu tố thi đua để giành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tích cực đăng ký sáng kiến, mô hình hay để áp dụng vào công việc.

Về cải cách thể chế

Trong năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện tham mưu quy định thay thế Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Hiện đã lấy ý kiến xong các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đang tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính

Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-KCNĐN ngày 30/01/2023 về việc rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023.

Trong quý I năm 2023, Ban Quản lý đã tiếp nhận 2.768 hồ sơ (trong đó có 454 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 2.367 hồ sơ, trong đó đúng hạn 2.349 hồ sơ (99,23%), trễ hạn 24 hồ sơ (1,04%), còn 401 hồ sơ đang giải quyết.

Ban Quản lý đã tiếp nhận 1.324 hồ sơ trực tuyến (DVC mức 3) tại các lĩnh vực Việc làm, Đầu tư, chiếm 47,83% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết 1.193 hồ sơ, đạt 90,1% so với tổng số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận.

Ban Quản lý đã đón tiếp khoảng 4.200 lượt khách đến liên hệ công tác và yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được các chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm HCC hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và xử lý đúng thời hạn.

Trong quý I năm 2023, Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội gặp gỡ doanh nghiện FDI năm 2023 để nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tổng hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HN gặp gỡ DN FDI năm 2023.jpg
Quang cảnh Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2023

Về cải cách tổ chức bộ máy

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp nghiệp, khu kinh tế trong đó có quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý tại Chương VII. Hiện nay, Ban Quản lý đang tổng hợp ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương để trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý.

Về cải cách chế độ công vụ

Ban Quản lý đang rà soát, dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo quy định mới trong năm 2023.

Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-KCNĐN ngày 11/01/2023 về phân bổ biên chế công chức, biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý đủ số lượng và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm. Trong quý I đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023.

Về cải cách tài chính công 

Ban Quản lý thực hiện chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Ban Quản lý các KCN có 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ KCN đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động, Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật đơn vị đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Ban Quản lý sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc đạt 100%. Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 3, mức 4: 13/13 thủ tục, đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 1.015/1.131 thủ tục, đạt 89,7%.

Ban Quản lý ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện lưu trữ văn bản đến từ các sở, ban, ngành, địa phương và các văn bản đi của Ban Quản lý đạt 100%. Tiếp tục triển khai TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý theo Kế hoạch số 07/KH-KCNĐN ngày 01/02/2023. Hiện nay, tất cả bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đều triển khai thực hiện theo ISO 9001:2015, trong đó đặc biệt ứng dụng trong việc giải quyết TTHC tại các lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Môi trường, Thương mại.

Ban Quản lý đã có văn bản từ tháng 10/2022 tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

 Kết quả thực hiện công tác CCHC đến nay đạt khoảng 26% kế hoạch đề ra (đến hết tháng 02/2022). Các công tác nổi bật như: Ban hành các kế hoạch, văn bản (10 văn bản) chỉ đạo về công tác CCHC, thi đua khen thương, công tác đào tạ​o, văn thư – lưu trữ năm 2023; Tổ chức triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/2/2022 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT; Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI trong các KCN… Trong quý II/2023, Ban Quản lý sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong Kế hoạch CCHC của Ban Quản lý năm 2023.

           - VĂN PHÒNG -

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang