• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI NĂM 2023

Trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch chương trình CCHC tổng thể của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện cho từng năm. Căn cứ theo kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-KCNĐN​ ngày 16/01/2023 về CCHC năm 2023 và đạt một số kết quả như sau:

Về chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XII, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC, cụ thể đã ban hành các kế hoạch về CCHC như: Kế hoạch CCHC; Kế hoạch Kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC, đánh giá ISO nội bộ, phòng chống tham nhũng; Kế hoạch về kiểm soát TTHC; Kế hoạch về thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch về việc rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2023. Bên cạnh đó còn triển khai hơn 20 văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ CCHC đến các bộ phận, đơn vị trực thuộc.

Về kiểm tra CCHC

Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và công khai. Quy định về đánh giá công vụ được triển khai rõ ràng, bám sát theo các tiêu chí của tỉnh đề ra về chỉ số CCHC và công vụ. Trong năm, đã thực hiện 02 đợt kiểm tra vào tháng 6 và tháng 11, có 09/09 đơn vị được kiểm tra trong năm 2023 (100%). Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn thực hiện đánh giá cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ 02 tuần/lần. Theo đó, các bộ phận, đơn vị thực hiện báo cáo về tình hình giải quyết TTHC, hoạt động của bộ phận một cửa và được tổng hợp chung trong báo cáo giao ban định kỳ 02 tuần/lần. Qua đó, Lãnh đạo Ban đã có chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ liên quan đến CCHC và giải quyết TTHC.

Về công tác tuyên truyền CCHC

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và văn bản quy phạm pháp luật được Ban Quản lý quan tâm đặc biệt. Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoải (FDI) Ban Quản lý triển khai các Doanh nghiệp về các VBQPPL lĩnh vực Môi trường, Xây dựng, PCCC có hiệu lực trong năm 2023; chế độ báo cáo, thủ tục, quy định về pháp luật lĩnh vực lao động… Các thông tin về văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến cải cách hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đăng tải trên website của Ban Quản lý. Ban Quản lý còn phối hợp Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai tuyên truyền về Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án lớn trong năm. Triển khai Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Trong năm, Ban Quản lý chú trọng đến việc tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn cho doanh nghiệp liên quan đến các nội dung như: Hội thảo “Tái cấu trúc cơ cấu chi phí – phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp"; “Chuyển đổi số: Thông “điểm nghẽn" ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành nhà máy, doanh nghiệp"; “Cập nhật một số quy định mới về thuế và lưu ý khi áp dụng IFRS tại Việt Nam"; Hội nghị “giải pháp vận chuyển hàng không linh hoạt & tối ưu dành cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai"; Tổ chức các lớp tập huấn về Môi trường, Xây dựng, Lao động… (An toàn vệ sinh lao động; Công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các KCN trên địa bàn tỉnh.

Về sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC

Ban Quản lý đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tích cực đăng ký sáng kiến, mô hình hay để áp dụng vào công việc.

Trong năm 2023, CBCC-VC Ban Quản lý đăng ký 28 sáng kiến cơ sở và 01 sáng kiến cấp tỉnh.

Về cải cách thể chế

Trong năm 2023, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện rà soát các quy định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý khu công nghiệp.

Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Nhằm gắn việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Ban Quản lý hàng năm đều xây dựng theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định. Theo đó, lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, đánh giá bao gồm: Quản lý đầu tư; quản lý doanh nghiệp và hoạt động thương mại; quản lý lao động; quản lý môi trường; quản lý quy hoạch xây dựng đối với doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính

Ban Quản lý thực hiện công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử cơ quan, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, niêm yết công khai bộ hồ sơ mẫu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý được thực hiện theo cơ chế một cửa quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

Trong năm 2023, Ban Quản lý đã tiếp nhận 8.977 hồ sơ (trong đó có 454 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 8.802 hồ sơ, trong đó trước hạn 7.216 (81,98 %), đúng hạn 1.512 hồ sơ (17,18%), trễ hạn 74 hồ sơ (0,84%), còn 175 hồ sơ đang giải quyết.

Tiếp nhận 6.126 hồ sơ trực tuyến tại các lĩnh vực Việc làm, Đầu tư, Lao động, Thương mại Quốc tế, chiếm 68,24% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết 6.080 hồ sơ, đạt 99,25% so với tổng số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, còn 51 hồ sơ đang xử lý (0,75%).

Ban Quản lý đã đón tiếp khoảng 11.500 lượt khách đến liên hệ công tác và yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được các chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và được bộ phận chuyên môn xử lý đúng thời hạn.

Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận 825 lượt ý kiến và các câu hỏi yêu cầu tư vấn về TTHC, hỗ trợ thông tin và các nội dung khác tại Ban Quản lý. Trong đó có 809 câu hỏi đã được Tổng đài viên trả lời trực tiếp, 16 câu hỏi đã được Ban Quản lý xử lý (chuyển cấp 2). Không có phản ánh, kiến nghị trên Cổng DVC Quốc gia.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý có lịch tiếp công dân định kỳ theo từng tháng, trong đó Lãnh đạo Ban luân phiên trực tiếp tiếp công dân thường xuyên từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong giờ hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy

Ban Quản lý đang hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ để trình UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị sự nghiệp đã ban hành đầy đ0ủ quy định về chức, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và Đề án vị trí việc làm.

Về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo lộ trình: Đang triển khai thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh.

Ban Quản lý thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng theo quy định, thực hiện đầy đủ các báo cáo về biên chế.

Cải cách chế độ công vụ

Ban Quản lý đang rà soát và dự thảo Đề án để trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý theo quy định mới trong năm 2023 (thực hiện theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ).

Thực hiện đầy đủ các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời triển khai, thông báo trên hệ thống các quản lý văn bản các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư; Quyết định, Quy định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh liên quan quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm. Thực hiện đúng theo quy định về về số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

 Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý đủ số lượng và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm. Việc bố trí CBCC-VC đảm bảo đúng ngạch công chức theo quy định theo Quyết định số của UBND tỉnh về Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, và Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL của Ban Quản lý các KCN Đồng.

Cải cách tài chính công

Ban Quản lý thực hiện chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Ban Quản lý các KCN có 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ KCN đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động, Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật đơn vị đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban hành đầy đủ Quy chế chi tiêu nội bộ trong năm 2023 (có bổ sung, sửa đổi).

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc đạt 100%.

Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến một phần và toàn trình đạt 80,39%, trong đó lĩnh vực đầu tư đạt 100% trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Quản lý tiếp tục ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp cho 16 công chức từ cấp Trưởng phòng trở lên

Tại Ban Quản lý, 100% hồ sơ được tiếp nhận và theo dõi trên phần mềm e.Gov của tỉnh. Cung cấp DVC trực tuyến cho 41 TTHC trên e.Gov, 22 thủ tục trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt các chỉ tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2024, trong đó:

- Tập trung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính của Ban Quản lý, chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật, các văn bản quy phạm liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính;

- Tích cực kiểm tra, rà soát, kiểm tra các quy định hành chính; kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, chưa đúng tinh thần cải cách hành chính, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp;

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi;

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm năm 2024;

- Công khai kịp thời các chính sách, quy định pháp luật của tỉnh trên trang thông tin điện tử, đa dạng kênh thông tin, hình thức tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp;

- Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với Ban Quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.​

Vũ Thị Ngọc Thủy

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang