• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI QUÝ I NĂM 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Chỉ đạo, điều hành CCHC, kiểm soát TTHC:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XII tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo, điều  hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC như: Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-KCNĐN ngày 21/01/2024 về Kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 11/KH-KCNĐN ngày 01/02/2024 về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch số 13/KH-KCNĐN ngày 20/02/2024 về thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC.

Ban Quản lý triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024 tại văn bản Thông báo số 112/TB-KCNĐN ngày 22/02/2024; Thông báo số 107/TB-KCNĐN ngày 16/02/2024 về thực hiện Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024.

Ban Chỉ đạo CCHC của Ban Quản lý đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác CCHC quý I/2024.

Ban Quản lý thực hiện triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung thâm Hành chính công tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả đúng với quyết định nhân sự đã được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

2. Về thanh tra, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC:

- Kết quả quán triệt, triển khai chỉ đạo của tỉnh về thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC tại đơn vị:

Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-KCNĐN ngày 21/01/2024 về Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Kế hoạch có 02 đợt kiểm tra vào tháng 6 và tháng 1, dự kiến có 09/09 đơn vị sẽ được kiểm tra trong năm 2024, đạt tỷ lệ 100% đơn vị được kiểm tra.

3. Về công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC:

Ban Quản lý ban hành Kế hoạch số 13/KH-KCNĐN ngày 20/02/2024 về thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2024.

Trong quý I năm 2024, Ban Quản lý đã đăng tải các thông tin về văn bản pháp luật mới có hiệu lực liên quan đến cải cách hành chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên website của Ban Quản lý.

4. Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa phương

Trong quý I năm 2024, Ban Quản lý đã có Thông báo số 30/TB-KCNĐN ngày 11/01/2024 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2024 tại Thông báo số 112/TB-KCNĐN ngày 22/02/2024. Trong đó nhấn mạnh đến yếu tố thi đua để giành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tích cực đăng ký sáng kiến, mô hình hay để áp dụng vào công việc.

Ban hành Kế hoạch về Tuyên truyền các phong trào thi đua thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình, nhân tố mới năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC:

1. Cải cách thể chế

a) Công tác ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):

Trong năm 2024, Ban Quản lý đã đăng ký chương trình công tác của tỉnh, tiếp tục thực hiện tham mưu quy định thay thế Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Dự kiến quý II/2024 sẽ xong dự thảo và trình lấy ý kiến.

b) Công tác kiểm soát, rà soát văn bản QPPL:

Trong năm 2024, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện rà soát các quy định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý sẽ tiếp tục có văn bản rà soát, kiến nghị những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng văn bản pháp luật của Trung ương.

c) Công tác theo dõi thi hành pháp luật:

Nhằm gắn việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Ban Quản lý hàng năm đều xây dựng theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định. Theo đó, lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, đánh giá bao gồm: Quản lý đầu tư; quản lý doanh nghiệp và hoạt động thương mại; quản lý lao động; quản lý môi trường; quản lý quy hoạch xây dựng đối với doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý ban hành các văn bản đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương và UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa" và “một cửa liên thông".

2. Cải cách thủ tục hành chính:

2.1 Công tác công khai thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-KCNĐN ngày 01/02/2024 về việc rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2024.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính

Quý I/2024, Ban Quản lý đã tiếp nhận 586 hồ sơ (trong đó có 205 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết 436 hồ sơ, trong đó đúng hạn 433 hồ sơ (99,31%), trễ hạn 03 hồ sơ (0,68%), còn 150 hồ sơ đang giải quyết.

Ban Quản lý đã tiếp nhận 363 hồ sơ trực tuyến (toàn trình, một phần) tại các lĩnh vực Đầu tư, Lao động và Môi trường, chiếm 61,9% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; đã giải quyết 296 hồ sơ, đạt 81,54% so với tổng số hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, còn 67 hồ sơ đang giải quyết (18,54%).

Ngoài ra, Ban Quản lý còn tiếp nhận và xử lý 755 hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (C/O mẫu D) trên hệ thống e.Cosys của Bộ Công Thương.

2.3 Kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC.

Tích cực cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định TTHC trong bộ TTHC của Ban Quản lý.

Áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý.

2.4 Công tác giải quyết phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC:

Ban Quản lý đã đón tiếp 693 lượt khách đến liên hệ công tác và yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh. Việc đón tiếp khách đến liên hệ công tác được CBCC Ban Quản lý thực hiện tốt, các hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến đều được chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hướng dẫn tận tình, xem xét kỹ và xử lý đúng thời hạn.

Tổng đài 1022 của tỉnh đã tiếp nhận 0 lượt ý kiến và các câu hỏi yêu cầu tư vấn về TTHC tại Ban Quản lý.

Trong quý I năm 2024, Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiện FDI năm 2024 để nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tổng hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ các Công ty kinh doanh hạ tầng vào ngày 06/3/2024. Tham dự và chủ trì Hội nghị là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN. Hiện nay, Ban Quản lý đang tổng hợp, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/28/2024 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý để trình UBND tỉnh ban hành.

Quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo – Cung ứng LĐKT và Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ KCN vẫn còn phù hợp nên chưa sửa đổi, bổ sung.

          Ban Quản lý thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng theo quy định, thực hiện đầy đủ các báo cáo về biên chế.

          Hiện nay, Ban Quản lý không thực hiện phân cấp quản lý theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 8843/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh.

4. Cải cách chế độ công vụ:

a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

Ban Quản lý đang rà soát, dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực VTVL của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai theo quy định mới (thực hiện theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ).

Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-KCNĐN ngày 01/3/2024 về phân bổ biên chế công chức, biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.

- Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý đủ số lượng và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn ngạch, chức danh và vị trí việc làm.

b) Tình hình triển khai, quán triệt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương; kết quả xử lý các trường hợp vi phạm:

Thường xuyên triển khai, quán triệt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Ban Quản lý ​đã ban hành Thông báo số 198/TB-KCNĐN ngày 21/01/2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

c) Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Kịp thời (Kế hoạch số 08/KH-KCNĐN ngày 31/01/2024).

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Đáp ứng yêu cầu công việc.

5. Cải cách tài chính công: 

- Ban Quản lý thực hiện chế độ tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Ban Quản lý các KCN có 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ KCN đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động, Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật đơn vị đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:

a) Khai thác các ứng dụng nội bộ phục vụ công tác quản lý điều hành, xử lý công việc

- Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: Đạt 100%

- Tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến một phần, toàn trình: 23/39 thủ tục, đạt 58,97%.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 363/586 hồ sơ, đạt 61,9%.

- Tình hình thực hiện việc lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định hiện hành: Thực hiện lưu trữ văn bản đến từ các sở, ban, ngành, địa phương và các văn bản đi của Ban Quản lý đạt 100%.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành…kết nối chia sẻ với các dữ liệu chuyên ngành khác: Sử dụng Hệ thống thông tin đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: fdi.gov.vn để tiếp nhận và xử lý hồ sơ lĩnh vực đầu tư, hệ thống e.Cosys của Bộ Công Thương để tiếp nhận và xử lý hồ sơ lĩnh vực Xuất nhập khẩu.

- Kết quả triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử :

Tiếp tục triển khai TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý theo Kế hoạch số 07/KH-KCNĐN ngày 01/02/2023. Hiện nay, tất cả bộ phận, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đều triển khai thực hiện theo ISO 9001:2015, trong đó đặc biệt ứng dụng trong việc giải quyết TTHC tại các lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Môi trường, Thương mại, Xuất nhập khẩu.

b) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân

- Đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC: 100% hồ sơ được tiếp nhận và theo dõi trên phần mềm e.Gov của tỉnh. Cung cấp DVC trực tuyến cho 13 TTHC trên e.Gov, 22 thủ tục trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại đơn vị:

Ban Quản lý đã có văn bản từ tháng 10/2022 v/v tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

- Chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị: Được thực hiện đầy đủ, cập nhật thông tin kịp thời.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC:

Kết quả thực hiện công tác CCHC đến nay đạt khoảng 30% kế hoạch đề ra. Các công tác nổi bật như: Ban hành các kế hoạch, văn bản (17 văn bản) chỉ đạo về công tác CCHC, thi đua khen thương, công tác đào tạo, văn thư – lưu trữ, Chuyển đổi số năm 2024…; Chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI trong các KCN; tiếp tục ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC; Sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc; Tiếp tục thực hiện mức một phần và toàn trình về tiếp nhận và giải quyết TTHC; Tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp quy định và vị trí việc làm; Triển khai cụ thể hóa các quy định về quản lý CCVC; Trình Dự thảo đề án vị trí việc làm tại Ban Quản lý …

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC QUÝ II/2024

- Triển khai thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

- Tiếp tục rà soát VBQPPL, thực hiện đơn giản hóa TTHC, cải cách TTHC.

- Trình UBND tỉnh bộ TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.

- Tiếp tục duy trì ISO 9001:2015.


Vũ Thị Ngọc Thủy

Các tin khác

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các đơn vị kết nghĩa

HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI VIỆT NAM” NĂM 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Họp mặt đầu năm 2024
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại​: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn  - Website: https://diza.dongnai.gov.vn​
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Trí Phương - Trưởng ban ​
​Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai​Chung nhan Tin Nhiem Mang