Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Đường dây nóng
(061) 3892 378 - 0918.535758
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết só 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 3055/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 3575/KH-UBND về việc bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Ban Quản lý các KCN đã có văn bản số 1205/KCNĐN-MT đề ngày 27/4/2018 để triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 đến các Công ty đầu tư hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN.

(Đính kèm Kế hoạch số 3575/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh và văn bản số 1205/KCNĐN-MT ngày 27/4/2018 của Ban Quản lý các KCN).​

 T5. KE HOACH BVMT.pdfT5. KE HOACH BVMT.pdf

​BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thọai: (0251) 3892378 - Fax: (0251) 3892379
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn - Website: http://diza.dongnai.gov.vn​